Aktuelt

Kontrollprøver

Tiden nærmer seg for at de første ordinære kontrollprøver i det nye regelverket skal gjennomføres. I den forbindelse har NTF bedt om et møte med Trafikk for å få på plass kjøreregler for avvikling av kontrollprøvene. Vi kommer til å kreve at prøvene skal gjennomføres på samme måte som prøvene sist høst. Altså at man skal ha tilgang på alle hjelpemidler under prøvene. Begrunnelsen for dette synt er mangedelt;

· Prøvesituasjonen blir mest mulig lik jobbsituasjonen

· Togledere blir godt kjent i regelbøkene

· Mindre frykt for kontrollprøvene

· Sammenlignbare virksomheter gjennomfører prøver med hjelpemidler

· Unngår

·

Akseltellere

Det er besluttet at Oslotunellen skal utstyres med akseltellersystem som erstatning for dagen system med sporfelt. I den forbindelse er det en del utfordringer. Blant annet er ikke gjeldende regelverk tilpasset akseltellere. Det skal derfor gjennomføres risikoanalyser med temaene ”arbeider i og ved spor”, ”evakuering av tog med akseltellere i Oslotunellen” og ”reset av akseltellersystemet” i uke 12. I alle analysene er NTF representert. Ettersom disse analysene vil gi føringer for resten av landet der det i fremtiden eventuelt akseltellersystem er vår deltagelse svært viktig. Her har vi viktige og reelle muligheter til å være med å påvirke fremtidig regelverk.

 

ERTMS

Jernbaneverket har nedsatt en referansegruppe for ERTMS-prosjektet. Denne gruppen består av representanter fra NJF, NLF, NSB, Cargonett, Jernbaneverket, SJ og selvfølgelig NTF.
I første omgang er det besluttet å bygge ut Østfoldbanens østre linje med ERTMS nivå 2. Med nivå 2 menes at alle optiske signaler ute i marken fjernes og erstattes av baliser.

Referansegruppen har hittil kun avholdt et oppstartsmøte. Vi komme tilbake med mer informasjon om prosjektet etter hvert som det utvikler seg.

 

Lokale nyheter

Trondheim

Forhåpentligvis blir det nå en viss fremdrift i garderobesaken. Arbeidsgiver klarte aldri å fremskaffe navnet på arbeidstilsynets representant som var på befaring i april 2009. Derfor valgte foreningen å sende et eget brev til Arbeidstilsynet for om mulig å få i gang prosessen igjen. Arbeidstilsynet tok kontakt noen få dager etter å ha mottatt brevet og har nå avtalt en befaring ved Tss Trondheim. Med på denne befaringen blir vår representant, Ove Overvik samt vernetjenesten. Da har vi et håp om at ting kan begynne å flaske seg i denne saken. Og det er jammen på tide. Vi har i alt for lang tid stolt på at arbeidsgiver skal rydde opp, uten at disse har villet oppfylle sine forpliktelser.

Det er nå like før man også ved Tss Trondheim også blir brukere av Hendelseslogg. Alle har nå gjennomført opplæring og i løpet av april skal systemet tas i bruk.

Det er tatt inn en toglederaspirant som starter opplæringen i august når hoveddelen av sommerferien er avviklet.

 

Hamar

Ferien ser ut til å kunne la seg ordne ved hjelp av ønskeferie. Det viser seg faktisk at en ønskeferie gir en lettere avvikling enn om man følger de ordinære puljene. Det vil bli gitt mulighet for å jobbe utvidet overtid i forbindelse med ferieavviklingen.
Det er utlyst stilling på rutekontoret. Ved fristens utløp er det en søker til stillingen.
2 aspiranter har avlagt og bestått skriftlig toglederprøve. Disse vil i hovedsak tjenestegjøre på rutekontor og som Txp i ferieavviklingen. De er planlagt ferdig opplært som togledere i løpet av desember 2010.

 

Drammen

Fra Drammen meldes det om bekymringer vedrørende lønnspolitikken i Trafikk. Ved Drammen stasjon er txp personalet tilstått et tillegg på B-40 på grunn av anleggsarbeider ved stasjonen.

Dersom man er txp med 10 års lønnsansiennitet og har et B-40 tillegg blir lønnsavstanden opp til togleder minimal. Faktisk så liten som ca kr. 5000.- pr. år. Kanskje man skulle søke seg tilbake som txp, få mindre ansvar, behagligere arbeidshverdag og allikevel heve tilnærmet samme lønn? Her må sentral ledelse i Trafikk snart se urimeligheten og gripe inn.

Det er nå to aspiranter under opplæring som etter planen skal være ferdig utdannet til sommerferien. Det ser også ut som om toginfo blir tilnærmet døgnbetjent fra sommeren av. Sommerferien ligger an til å bli avviklet som ønskeferie.

Ellers er garderobeforholdene forbedret ved at det er gitt mulighet til å henge fra seg klær og sette fra seg sko i et rom nær sentralen.
Fortsatt er det gitt en begrenset mulighet til trening i arbeidstiden og tid og tjeneste tillater det.

I forbindelse med parkering er nå snarveien som tidligere har vært benyttet blitt definert som ”forbudt område”, noe som medfører en ekstra gangtid på ca 10. minutter.

Tjenestelistene er endret, slik at det nå er to togledere på arbeid natt lørdag/søndag mot tidligere bare en. Generelt har det vært en noe slitsom vinter, og vakter med mange utfordringer.

 

Oslo

Ønskeferie for personalet er i havn.
Det jobbes med nye tjenestelister, og det foreligger nå tre alternativer til ny turnus. Alternativene vurderes av listekomiteen. Det vil bli avholdt medlemsmøte 8. april for å ta en endelig stiling til hvilket alternativ som blir det man går for.

Det er to kull med aspiranter under opplæring. Disse vil forhåpentligvis være klare for operativ tjeneste til sommeren.

Det er lyst ut nye opplæringsstillinger som skal starte opp til høsten. Foreløpig er det ikke veldig mange søkere, så det er uvisst hvor mange aspiranter man faktisk får fra høsten av.
Omorganiseringen av Jernbaneverket med egne ledere for toginformatørene og en mulig overføring av Elkraft til Bane Energi vil kunne by på utfordringer. Blant annet med tanke på at man altså kan få 3 forskjellige personalledere i en og samme togledersentral.

 

Nytt fra STAFO

Like over påske kommer det nye kursutlysninger fra STAFO. Denne gangen gjelder det ”Lov og avtaleverk” og ”Når arbeidsforholdet endres”.

Lov og avtaleverk omhandler det regelverket vi er omgitt av i arbeidslivet og gir en god innsikt i rettigheter og plikter vi må forholde oss til. Kurset foregår fra lunsj 31. mai til lunsj 1.juni.

Når arbeidsforholdet endres tar for seg blant annet utfordringer omkring omorganiseringer. Kurset foregår fra lunsj 1. juni til kl. 16.00 2. juni.

Kursene som er henholdsvis modul 3 og 4 i STAFOs utdanningspakke kan tas enkeltvis eller man kan velge å delta på begge.

I tillegg til disse kursene vil det også avholdes en temadag 28. april som tar for seg streik og de ulike utfordringer omkring dette. Denne temadagen er allerede lyst ut på nettsidene til STAFO.

Vi oppfordrer medlemmene å ta seg tid til å gå på kurs. Det gir deg en innsikt i hvordan ting fungerer i arbeidslivet og gir faktisk kompetanse du kan bruke videre i din karriere. Deltagelse på kurs gir også rett til permisjon etter Hovedavtalen. Dersom du ønsker flere opplysninger, gå til nettsidene til STAFO (www.stafo.no) og les mer.