Vedtekter for Norsk toglederforening

Norsk toglederforening er tilsluttet Delta.

§1. NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er NORSK TOGLEDERFORENING (NTF).

Norsk toglederforening er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som aktivt skal medvirke til å utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet. Norsk toglederforening skal forene medlemmenes individuelle ønsker og de kollektive behov.

Foreningen skal virke for å fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

§2. MEDLEMSKAP

1. Togledere, toglederaspiranter under utdanning, tidligere togledere og andre med nær tilknytning til togledertjenesten, kan tas opp som medlem slik styret måtte bestemme.

2. Medlemmer som innehar lederstillinger med personalansvar kan ikke inneha tillitsverv.

3. Vilkårene for medlemskap er for øvrig at medlemmet godtar foreningens vedtekter og vedtak i samsvar med disse.

4. Medlemskap i Norsk toglederforening innebærer samtidig et individuelt og personlig medlemskap i Delta. Utmelding av Norsk toglederforening medfører ikke utmelding av Delta med mindre det er særskilt angitt i skriftlig utmelding som også sendes Delta, jf. Deltas vedtekter.

5. Styret kan innvilge æresmedlemskap til et medlem som gjennom eksepsjonell og uselvisk opptreden og innsats for Norsk toglederforening har særlig bidratt til å fremme foreningens og medlemmenes interesser. Sittende styremedlem kan ikke innvilges æresmedlemskap.

6. Gis uriktige opplysninger eller unnlates å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når en blir tatt inn som medlem og på den måten villeder foreningen, kan medlemskapet bli omgjort uten at en har krav på å få tilbake kontingent og forsikringspremie som er betalt. Før omgjøring av slikt medlemskap skjer har vedkommende anledning til å forklare seg eventuelt med bistand fra rådgiver.

7. Det enkelte medlem må selv foreta skriftlig utmelding. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen finner sted.

§3. KONTINGENT

1. Grunnkontingent fastsettes til kr. 530,- pr. måned. Kontingent trekkes i lønn. Dersom arbeidsgiver ikke foretar lønnstrekk, sendes faktura.

2. Kontingentendring krever særskilt vedtak av årsmøtet, jf. §4.

3. Regler for kontingentfritak følger av Deltas vedtekter.

4. Når særlige omstendigheter tilsier det, kan styret frita et medlem for kontingent.

§4. ÅRSMØTET

1. Hvert år innkaller styret med minst 6 ukers varsel til årsmøte. Dette avholdes innen utgangen av mars måned. Saksliste med vedlegg sendes lokalavdelingene minst 3 uker før møtet.

2. Delta skal motta innkalling og saksliste med vedlegg minst 3 uker før årsmøtet. På årsmøtet har Delta møterett med tale- og forslagsrett.

3. Årsmøtet behandler:

a. Styrets beretning og arbeidsprogram
b. Regnskap
c. Budsjett og kontingent
d. Forslag til vedtektsendringer
e. Innkomne saker
f. Valg

4. Årsmøtet velger:

a. Styre
b. Revisorer
c. Valgkomite
d. 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med leder

Skifte av styre finner sted etter årsmøtet.

5. Et hvert medlem kan senest 5 uker før årsmøtet sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Jamfør dog § 9.

6. På ordinært og ekstraordinært årsmøte blir alle saker med unntak av §§ 9 og 10 avgjort ved alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er fremlegget forkastet.

7. Det foretas skriftlig avstemming når en av de fremmøtte krever det.

8. Styret deltar i årsmøtets forhandlinger.

9. Dersom mer enn 1/2 av styremedlemmene, eller minst 2/3 av medlemmene ønsker det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.

§5. ORGANISASJON – LOKALE TILLITSVALGTE

1. Norsk toglederforening er organisert med lokalavdeling i hver trafikkstyringssentral der medlemmenes antall er 2 eller flere.

2. Medlem med tjenestested utenfor en trafikkstyringssentral, eller medlem med tjenestested i trafikkstyringssentral med færre enn 2 medlemmer, tilhører lokalavdeling på nærmeste organisatorisk eller geografisk plasserte trafikkstyringssentral. Ved tvilsspørsmål avgjør styret hvilken lokalavdeling medlemmet skal tilhøre.

3. Styret kan etter ønske fra det enkelte medlem gjøre unntak fra punkt 2, slik at medlemmet enten skal tilhøre en annen lokalavdeling, eller at medlemmet ikke skal tilhøre en lokalavdeling.

4. Lokalavdelingene skal innen utgangen av februar velge lokal tillitsvalgt og lokal varatillitsvalgt.

§6. STYRETS SAMMENSETNING OG ARBEIDSOPPGAVER

1. Styret i Norsk toglederforening består av følgende:

a. Leder
b. Nestleder
c. Økonomiansvarlig
d. Leder av sikkerhetskomiteen
e. De til enhver tid lokale tillitsvalgte

2. Leder, nestleder, økonomiansvarlig og leder av sikkerhetskomiteen velges av årsmøtet for en periode på 2 år. Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år.

3. Styremedlemmene utgjøres av de lokale tillitsvalgte som velges for ett år av gangen i utvalgsområdene.

4. Styret leder foreningen i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styreleder og et styremedlem i fellesskap tegner foreningen. Styret kan meddele prokura. Styret utarbeider hvert år regnskap og beretning om sin virksomhet. Styret utarbeider også forslag til kontingent og budsjett.

5. Styret fastsetter intern arbeidsdeling.

6. Styret representerer foreningen overfor myndighetene og andre organisasjoner. Årsmøtet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen slik at en komite eller underutvalg kan gis fullmakt til å representere foreningen på et saklig avgrenset område.

7. Suppleringsvalg kan finne sted på årsmøtet dersom en representant har fått varig forfall eller særlige omstendigheter krever det.

8. Nestleder overtar ledervervet ved leders varig forfall. Ved nestleder eller økonomiansvarliges varige forfall, bestemmer styret intern arbeidsdeling inntil nyvalg eller suppleringsvalg finner sted.

9. Styret er beslutningsdyktig når mer enn 1/2 av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Styret kalles inn minst 6 ganger pr. år, eller dersom minst 1/3 av styremedlemmene krever det.

10. Foreningens arbeidsutvalg/forhandlingsutvalg består av leder, nestleder og leder av sikkerhetskomiteen. Andre styremedlemmer kan delta i arbeidsutvalget etter behov.

§7. VALGKOMITE

1. Valgkomiteen i Norsk toglederforening består av leder, to medlemmer og et varamedlem.

2. Representanter til valgkomiteen velges for perioder på to år. Leder og varamedlem velges i år med partall, mens de øvrige medlemmene velges i år med oddetall.

3. Styret avgir innstilling til ny valgkomite.

4. Medlemmer av styret kan ikke velges inn i valgkomiteen.

5. Ved fratreden i løpet av funksjonstiden kan styret foreta suppleringsvalg til valgkomiteen.

6. Valgkomiteens arbeid utføres i henhold til instruks for valgkomite i Norsk toglederforening.

§8. UTMELDING – OPPHØR AV MEDLEMSKAP – EKSKLUSJON

1. Utmelding av foreningen skal meldes skriftlig til styret med minst 8 ukers varsel.

2. Et medlems rett til medlemskap opphører hvis det ikke fyller betingelsene etter § 2.

3. Styret kan med 2/3 flertall ekskludere et medlem som opptrer illojalt eller på annen måte skader vesentlige interesser for foreningen. Vedkommende medlem skal varsles om dette senest 4 uker før styremøtet, og gis adgang til å uttale seg.

§9. VEDTEKTSENDRINGER

1. Endringer av disse vedtekter kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

2. Endringsforslaget må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

3. Norsk toglederforenings vedtekter må være i tråd med ufravikelige bestemmelser i Deltas vedtekter. Vedtektsendringer skal godkjennes av Delta.

§10. OPPLØSNING

1. Eventuell oppløsning av foreningen besluttes av ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

2. Forslaget om oppløsning må være fremsatt skriftlig overfor styret senest 1. desember.

3. Ved oppløsning tilfaller Norsk toglederforenings eventuelle eiendeler og aktiva Delta, som forvalter midlene til beste for tidligere medlemmer av Norsk toglederforening.

Oslo (Teams), 17. mars 2022.