Særaldersgrensens framtid i Bane NOR

Da har det endelig kommet en avklaring om særaldersgrensen i Bane NOR. Arbeids- og sosialdepartementet har innvilget Samferdselsdepartementets søknad om at ansatte som overføres fra Jernbaneverket til Bane NOR beholder særaldersgrensen, men bare dersom de er født i 1961 eller tidligere. Forutsetningen for å beholde særaldersgrensen er forøvrig at den enkelte beholder medlemskapet i Statens pensjonskasse. Avgjørelsen er i samsvar med vedtak i Bane NORs styre, og påfølgende søknad til Samferdselsdepartementet fra Bane NOR.

Det er bra at det nå er kommet en avklaring om at særaldersgrensen videreføres for ansatte født 1961 eller tidligere, noe som avklarer rettstilstanden for den som kan gå av med pensjon de neste 6 årene.

Men dette er til liten trøst for Bane NORs øvrige ansatte som i dag har særaldersgrense.

For Norsk toglederforening er det åpenbart at dagens aldersgrense på 65 år for togledertjenesten er godt fundert i reelle forhold. Vi har et arbeid som setter spesielle krav til både fysiske og psykiske egenskaper som normalt blir sterkere svekket etter fylte 65 år enn det en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater. I så måte er vi ikke unike innen jernbanesektoren, men kravene til en togleders årvåkenhet og kognitive evner er stadig økende.

Vi kan ikke se at noen er tjent med at man kan arbeide med operativ togledertjeneste fram til fylte 72 år (dagens aldersgrense etter arbeidsmiljøloven). I verste fall vil ansatte bli tvunget til å gå av med uønsket tidligpensjon som følge av at de ikke lenger kan skjøtte arbeidet, selv om det medisinsk sett ikke er noe spesielt galt med dem. De er rett og slett bare blitt for gamle til å oppfylle de medisinske kravene til å inneha stillingen sin.

Saken om særaldersgrensens framtid er selvfølgelig ikke løst med dette vedtaket. Vi tror at også arbeidsgiver, når de får tenkt seg litt om, vil se at vi må ha en ordning med tidligpensjon for ansatte i den operativt skarpe enden av virksomheten. Dette kan løses på flere måter.

En mulighet er at vi får på plass en ny særaldersgrense i den nye pensjonsordningen for Bane NOR. En annen mulighet er at vi tar spørsmålet inn i tariffavtalen. Dette kan i prinsippet skje allerede i 2017. En utfordring med å tariffavtale pensjonsrettigheter i den nye pensjonsordningen er at mange ansatte antakelig vil ønske å videreføre medlemskapet i Statens pensjonskasse, der særaldersgrensen ikke blir videreført. Men dette lar seg selvfølgelig løse dersom det er vilje til det.