Hvordan bli togleder, del 1:

Første skritt på veien til toglederyrket er å bli trafikkstyrer

Den tradisjonelle veien til toglederyrket starter med søknad om ansettelse som trafikkstyreraspirant i Bane NOR. Dette er en stilling det søkes kandidater til gjennom riksdekkende media, og som typisk blir bekjentgjort omkring årsskiftet. Ettersom det er behovet for trafikkstyrere som regulerer antallet trafikkstyreraspiranter som tilsettes, er det ikke automatikk i at stillinger lyses ut hvert år.

Etter at Bane NOR har gjennomgått søkermassen blir en rekke av søkerne innkalt til arbeidspsykologisk test. Denne testen, som inneholder blant annet matematikk, elementer fra IQ-tester og målinger av simultankapasitet, siler normalt ut omlag 50 % av søkermassen. Etter å ha gjennomgått og bestått arbeidspsykologisk test blir de fleste så innkalt til intervju før det utarbeides en innstilling og det sendes ut tilbud om stillingen til et antall av søkerne. Prosessen med utvelgelse og siling av søkere er en prosess som ekskluderer et stort antall søkere.

Grunnutdanningen for trafikkstyreraspirantene foregår ved Norsk jernbaneskole på Grorud og varer i 8 måneder. Denne utdanningen avsluttes med skriftlige og muntlige eksamener. Etter fullført utdanning kan man nå kalle seg trafikkstyrer og ta ansvar for togekspedisjon på sin egen stasjon og tilliggende ikke-fjernstyrte strekninger. Med dette er første skritt på veien til å bli togleder ferdig.

Etter fullført utdanning kan man nå kalle seg trafikkstyrer og ta ansvar for togekspedisjon på sin egen stasjon og tilliggende ikke-fjernstyrte strekninger. Med dette er første skritt på veien til å bli togleder ferdig.

Svaret på spørsmålet ‘hvordan bli togleder?’ starter med søknad om ansettelse som trafikkstyreraspirant i Bane NOR. Dette er en stilling det søkes kandidater til gjennom riksdekkende media, og som typisk blir bekjentgjort omkring årsskiftet. Ettersom det er behovet for trafikkstyrere som regulerer antallet trafikkstyreraspiranter som tilsettes, er det ikke automatikk i at stillinger lyses ut hvert år.

Etter at Bane NOR har gjennomgått søkermassen blir en rekke av søkerne innkalt til arbeidspsykologisk test. Denne testen, som inneholder blant annet matematikk, elementer fra IQ-tester og målinger av simultankapasitet, siler normalt ut omlag 50 % av søkermassen. Etter å ha gjennomgått og bestått arbeidspsykologisk test blir de fleste så innkalt til intervju før det utarbeides en innstilling og det sendes ut tilbud om stillingen til et antall av søkerne. Prosessen med utvelgelse og siling av søkere er en prosess som ekskluderer et stort antall søkere.

Grunnutdanningen for trafikkstyreraspirantene foregår ved Norsk jernbaneskole på Grorud og varer i 8 måneder. Denne utdanningen avsluttes med skriftlige og muntlige eksamener. Etter fullført utdanning kan man nå kalle seg trafikkstyrer og ta ansvar for togekspedisjon på sin egen stasjon og tilliggende ikke-fjernstyrte strekninger. Med dette er første skritt på veien til å bli togleder ferdig.

Etter fullført utdanning kan man nå kalle seg trafikkstyrer og ta ansvar for togekspedisjon på sin egen stasjon og tilliggende ikke-fjernstyrte strekninger. Med dette er første skritt på veien til å bli togleder ferdig.

Hvordan bli togleder, del 2:

Neste skritt på veien for å bli togleder er opplæring som toglederaspirant ved Norsk jernbaneskole

Søkerne må være utdannet trafikkstyrere, og skal ha utført sin tjeneste på en kvalitetsmessig og sikkerhetsmessig god måte for å bli antatt som toglederaspirant.

Togleder Hamar

I tillegg til ordinære, dagligdagse hendelser kreves det at aspiranten skal kunne håndtere ulike avviks- og beredskapssituasjoner på en trygg og forsvarlig måte.

Neste skritt for å bli togleder er å søke om opptak som toglederaspirant. Dette er en opplæringsstilling som kun utlyses internt i Bane NOR. Stillingene lyses som oftest ut på våren, og det søkes etter aspiranter til de trafikkstyringssentralene som har behov for flere togledere. Dette varierer fra år til år og det er ikke sikkert at alle sentralene trenger aspiranter hvert år.

Søkerne må være utdannet trafikkstyrere, og skal ha utført sin tjeneste på en kvalitetsmessig og sikkerhetsmessig god måte for å bli antatt som toglederaspirant. Etter å ha kommet gjennom nåløyet og blitt tilbudt stilling som toglederaspirant, starter opplæringen. Denne starter hver høst og foregår på Norsk jernbaneskole. Lærerne du treffer gjennom utdanningen er ansatt på jernbaneskolen på fulltid for å utøve opplæring innen trafikkfagene. Under utdanning til togleder har man også for første gang anledning til å bli medlem i Norsk toglederforening.

Grunnutdanningen varer i ca. 5 måneder og er delt mellom teoriundervisning i klasserom, trening på jernbaneskolens togledersimulator, og praksisopplæring i den sentralen man er tilsatt. Normalt vil de første 8 ukene av opplæringen foregå som klasseromsundervisning på Norsk jernbaneskole. I denne perioden vil man ha fokus på å lære de trafikkreglene som er spesielle for utøvelsen av toglederfaget. Denne delen av utdannelsen avsluttes med en skriftlig eksamen som man får to forsøk på å bestå. Neste skritt er en blanding av praksis i egen sentral og intensiv trening på togledersimulator. Praksisperiodene setter fokus på mengdetrening på fjernstyring, trafikkhåndtering, avvikshåndtering og ivaretakelse av sikkerhet for personer som skal bedrive arbeid og vedlikehold ute langs sporet.

Simulatortreningen vektlegger opplæring på hendelser som det hverken er praktisk eller hensiktsmessig å trene på mens man er i et operativt miljø. Dette kan være ting som håndtering av uhell, ulykker samt diverse feil både i infrastruktur og tekniske anlegg. Dette er en svært viktig del av toglederutdannelsen ettersom man etter fullført utdannelse skal være i stand til å takle alle typer hendelser en kan tenkes å komme ut for gjennom en lang karriere som togleder.

Praksisopplæring og simulatortrening foregår i cirka 12 uker og utgjør slutten av grunnopplæringen i regi av Norsk jernbaneskole. Før perioden på skolen helt avsluttes skal det avlegges 3 nye eksamener. Dette er skriftlig og muntlig fjernstyringseksamen på VICOS fjernstyringsanlegg, samt simulatoreksamen. Fjernstyringseksamen skal avdekke om aspiranten innehar ønsket kompetanse og forståelse i bruken av fjernstyringsanlegg. Simulatoreksamen gjennomføres i togledersimulatoren. Ved avleggelse av denne eksamenen skal aspiranten håndtere en rekke hendelser i et simulatorpass som har en varighet fra 1 – 2 timer. I tillegg til ordinære, dagligdagse hendelser kreves det at aspiranten skal kunne håndtere ulike avviks- og beredskapssituasjoner på en trygg og forsvarlig måte.

Operatørplass ved TSS Trondheim

Neste skritt for å bli togleder er å søke om opptak som toglederaspirant. Dette er en opplæringsstilling som kun utlyses internt i Bane NOR. Stillingene lyses som oftest ut på våren, og det søkes etter aspiranter til de trafikkstyringssentralene som har behov for flere togledere. Dette varierer fra år til år og det er ikke sikkert at alle sentralene trenger aspiranter hvert år.

Søkerne må være utdannet trafikkstyrere, og skal ha utført sin tjeneste på en kvalitetsmessig og sikkerhetsmessig god måte for å bli antatt som toglederaspirant. Etter å ha kommet gjennom nåløyet og blitt tilbudt stilling som toglederaspirant, starter opplæringen. Denne starter hver høst og foregår på Norsk jernbaneskole. Lærerne du treffer gjennom utdanningen er ansatt på jernbaneskolen på fulltid for å utøve opplæring innen trafikkfagene.

Grunnutdanningen varer i ca. 5 måneder og er delt mellom teoriundervisning i klasserom, trening på jernbaneskolens togledersimulator, og praksisopplæring i den sentralen man er tilsatt. Normalt vil de første 8 ukene av opplæringen foregå som klasseromsundervisning på Norsk jernbaneskole. I denne perioden vil man ha fokus på å lære de trafikkreglene som er spesielle for utøvelsen av toglederfaget. Denne delen av utdannelsen avsluttes med en skriftlig eksamen som man får to forsøk på å bestå. Neste skritt er en blanding av praksis i egen sentral og intensiv trening på togledersimulator. Praksisperiodene setter fokus på mengdetrening på fjernstyring, trafikkhåndtering, avvikshåndtering og ivaretakelse av sikkerhet for personer som skal bedrive arbeid og vedlikehold ute langs sporet.

Simulatortreningen vektlegger opplæring på hendelser som det hverken er praktisk eller hensiktsmessig å trene på mens man er i et operativt miljø. Dette kan være ting som håndtering av uhell, ulykker samt diverse feil både i infrastruktur og tekniske anlegg. Dette er en svært viktig del av toglederutdannelsen ettersom man etter fullført utdannelse skal være i stand til å takle alle typer hendelser en kan tenkes å komme ut for gjennom en lang karriere som togleder.

Praksisopplæring og simulatortrening foregår i cirka 12 uker og utgjør slutten av grunnopplæringen i regi av Norsk jernbaneskole. Før perioden på skolen helt avsluttes skal det avlegges 3 nye eksamener. Dette er skriftlig og muntlig fjernstyringseksamen på VICOS fjernstyringsanlegg på samt simulatoreksamen. Fjernstyringseksamen skal avdekke om aspiranten innehar ønsket kompetanse og forståelse i bruken av fjernstyringsanlegg. Simulatoreksamen gjennomføres i togledersimulatoren. Ved avleggelse av denne eksamenen skal aspiranten håndtere en rekke hendelser i et simulatorpass som har en varighet fra 1 – 2 timer. I tillegg til ordinære, dagligdagse hendelser kreves det at aspiranten skal kunne håndtere ulike avviks- og beredskapssituasjoner på en trygg og forsvarlig måte.

I tillegg til ordinære, dagligdagse hendelser kreves det at aspiranten skal kunne håndtere ulike avviks- og beredskapssituasjoner på en trygg og forsvarlig måte.

Hvordan bli togleder, del 3:

Siste skritt på veien er opplæring og godkjenning i egen sentral

Når alle eksamener på jernbaneskolen er bestått, venter en periode med ytterligere opplæring og godkjenning i egen togledersentral. Dette innebærer blant annet at man skal gjøre seg kjent med lokale forhold som vil være av betydning for å kunne bedrive trafikkstyring i eget toglederområde.

Toglederaspiranter som skal til trafikkstyringssentralen i Trondheim må i tillegg til fjernstyringseksamen ved Norsk jernbaneskole gjennomføre opplæring og avlegge eksamen på fjernstyringsanlegg av typen Rail Manager. Denne opplæringen foregår i sin helhet i egen trafikkstyringssentral.

Toglederaspiranter som skal til trafikkstyringssentralen i Oslo må i tillegg til fjernstyringseksamen ved Norsk jernbaneskole gjennomføre opplæring og avlegge eksamen på fjernstyringsanlegg type ESTW og EBICOS. Denne opplæringen gjennomføres som en blanding av simulatortrening på Norsk jernbaneskole og praktisk opplæring i trafikkstyringssentralen.

Total opplæringstid for en toglederaspirant vil være opp til 11 måneder som fordeler seg med 5 måneder på norsk jernbaneskole og 4 – 6 måneders påfølgende opplæring i egen sentral. Ettersom Oslo er den sentralen med flest og mest kompliserte fjernstyringsanlegg, er det her opplæringen varer lengst. Typisk vil opplæringen for en togleder som skal tjenestegjøre i Oslo vare 2 måneder lengre enn for togledere som skal til andre sentraler.

Legger man så til tiden som går fra man starter som trafikkstyreraspirant ser man at opplæringstiden for å bli togleder er omlag 2 år. Normalt må man i tillegg legge inn minimum ett års praksis etter trafikkstyrerutdanningen for å bli antatt som toglederaspirant, slik at det å bli togleder totalt tar 3 år eller mer.

Lønn under utdanning

En av de store fordelene med å velge en karriere innen trafikkstyringsfagene i Bane NOR er at utdanningen er gratis og gjennomføres med full lønn. Det vil med andre ord si at man sitter på skolebenken og mottar en respektabel lønn. Det er ikke mange yrker som kan tilby deg like gode vilkår mens du er under utdanning. I tillegg vil du få en ansvarsfull, utfordrende og spennende arbeidshverdag hvor dagene aldri er like.

Når alle eksamener på jernbaneskolen er bestått, venter en periode med ytterligere opplæring og godkjenning i egen togledersentral.

Hvordan bli togleder - Operatørplass togleder Oslo
Hvordan bli togleder - Operatørplass togleder Oslo

Når alle eksamener på jernbaneskolen er bestått, venter en periode med ytterligere opplæring og godkjenning i egen togledersentral. Dette innebærer blant annet at man skal gjøre seg kjent med lokale forhold som vil være av betydning for å kunne bedrive trafikkstyring i eget toglederområde.

Toglederaspiranter som skal til trafikkstyringssentralen i Trondheim må i tillegg til fjernstyringseksamen ved Norsk jernbaneskole gjennomføre opplæring og avlegge eksamen på fjernstyringsanlegg av typen Rail Manager. Denne opplæringen foregår i sin helhet i egen trafikkstyringssentral.

Toglederaspiranter som skal til trafikkstyringssentralen i Oslo må i tillegg til fjernstyringseksamen ved Norsk jernbaneskole gjennomføre opplæring og avlegge eksamen på fjernstyringsanlegg type ESTW og EBICOS. Denne opplæringen gjennomføres som en blanding av simulatortrening på Norsk jernbaneskole og praktisk opplæring i trafikkstyringssentralen.

Total opplæringstid for en toglederaspirant vil være opp til 11 måneder som fordeler seg med 5 måneder på norsk jernbaneskole og 4 – 6 måneders påfølgende opplæring i egen sentral. Ettersom Oslo er den sentralen med flest og mest kompliserte fjernstyringsanlegg, er det her opplæringen varer lengst. Typisk vil opplæringen for en togleder som skal tjenestegjøre i Oslo vare 2 måneder lengre enn for togledere som skal til andre sentraler.

Legger man så til tiden som går fra man starter som trafikkstyreraspirant ser man at opplæringstiden for å bli togleder er omlag 2 år. Normalt må man i tillegg legge inn minimum ett års praksis etter trafikkstyrerutdanningen for å bli antatt som toglederaspirant, slik at det å bli togleder totalt tar 3 år eller mer.

Lønn under utdanning

En av de store fordelene med å velge en karriere innen trafikkstyringsfagene i Bane NOR er at utdanningen er gratis og gjennomføres med full lønn. Det vil med andre ord si at man sitter på skolebenken og mottar en respektabel lønn. Det er ikke mange yrker som kan tilby deg like gode vilkår mens du er under utdanning. I tillegg vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag hvor dagene aldri er like.