Sikkerhetskomiteen

Sikkerhets-komiteen

Med fokus på sikkerhet og fag

Med fokus på sikkerhet og fag

Om Norsk toglederforenings sikkerhetskomité

Togledere flest er brennende engasjert i temaer som sikkerhet og fag. Derfor har toglederforeningen opprettet en egen sikkerhetskomité, med ansvar for å representere foreningen i det daglige sikkerhetsarbeidet. Komiteen er også ansvarlig for å besvare alle faglige eller sikkerhetsrelaterte høringer og henvendelser, samt delta i sikkerhets- og risikoanalyser på vegne av toglederforeningen.

Komiteens leder velges av årsmøtet for perioder på 2 år. Medlemmer av komiteen utpekes av styret i Norsk toglederforening etter innstilling fra komiteens leder.

Kunne du tenke deg å bidra, eller er nysgjerrig på hva det vil si å være medlem i sikkerhetskomiteen? Ta en prat med komiteens leder, da vel! Kontaktinformasjon finner du lengre ned på denne siden.

Komiteens medlemmer

Følgende personer utgjør for tiden sikkerhetskomiteen i Norsk toglederforening

Kristin Sørløkken

KOMITÉLEDER
Togleder
TSS Nord

Roger Venner

KOMITÉMEDLEM
Togleder
TSS Nord

Tale Frostrud

KOMITÉMEDLEM
Togleder
TSS Oslo

Tormod Aasheim

KOMITÉMEDLEM
Togleder
TSS Oslo

Instruks for sikkerhetskomiteen

Instruks for Norsk toglederforenings sikkerhetskomite

§1. ANSVAR OG OPPGAVER

1. Sikkerhetskomiteen skal behandle saker som vedrører sikkerhetsmessige spørsmål. Sikkerhetskomiteen velger selv hvilke saker som skal behandles etter innspill fra styret, medlemmene eller komiteen selv.

2. Sikkerhetskomiteen skal virke for en god sikkerhets- og nøyaktighetskultur hos Norsk toglederforenings medlemmer.

3. Sikkerhetskomiteen representerer Norsk toglederforening i sikkerhetsarbeidet.

4. Sikkerhetskomiteen deltar i sikkerhets- og risikoanalyser på vegne av Norsk toglederforening.

5. Sikkerhetskomiteen har fullmakt til å besvare høringer og andre henvendelser som angår sikkerhetsmessige spørsmål på vegne av styret i Norsk toglederforening. Styret kan tilbakekalle denne fullmakten dersom særlige grunner gjør det nødvendig.

§2. ORGANISERING

1. Sikkerhetskomiteen skal bestå av komiteleder og inntil 4 komitemedlemmer.

2. Sikkerhetskomiteens leder velges av årsmøtet for to år av gangen.

3. Etter innstilling fra sikkerhetskomiteens leder oppnevner Norsk toglederforenings styre inntil 4 øvrige komitemedlemmer.

§3. ARBEIDSFORM

1. Komiteleder innkaller til møte i sikkerhetskomiteen minst 2 ganger i året, eller dersom et flertall av komitemedlemmene krever det.

2. Komitemøtet avgjør saker med simpelt flertall. Komiteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

3. Utgifter i forbindelse med sikkerhetskomiteens virksomhet skal avklares med foreningsleder i forkant.

Kontakt sikkerhetskomiteen

Send en melding til sikkerhetskomiteen ved å benytte skjemaet under