Arbeidsgruppenes anbefaling som forventet

I dag er sluttrapporten fra arbeidsgruppene som har vurdert plassering og gjennomføringsplan for «8 til 3-prosjektet» offentliggjort. Det er ingen store overraskelser i rapporten. Arbeidsgruppene har basert sitt arbeid på den forrige rapporten fra 2013, som anbefalte at Jernbaneverket reduserer antall togledersentraler fra 8 til 3. Kort forklart skulle arbeidsgruppene svare på to spørsmål: Hvor skal den nye sentralen i henholdsvis Sør/Vest og Øst ligge, og på hvilken måte kan den foreslåtte organisasjonsendringen gjennomføres? Arbeidsgruppene har ikke vurdert om det i det hele tatt er fornuftig eller forsvarlig å gå fra 8 til 3 togledersentraler, ettersom dette spørsmålet ble besvart av den første rapporten.

Sør/Vest

Selv om en lokalisering i Bergen vil gi færrest antall berørte ansatte og dermed minst konsekvenser for de ansatte samlet sett, har arbeidsgruppen ikke ønsket å  anbefale en konkret lokasjon for en ny sentral. Arbeidsgruppens flertall anbefaler at ny organisering bør gjennomføres ved innføring av nytt fjernstyringssystem (TMS) i 2019. Fagforeningsrepresentantene er uenige i dette, og mener at en gjennomføring ved innføring av ERTMS er et godt alternativ til gjennomføring ved innføring av TMS.

Øst

Arbeidsgruppen som har sett på plassering og gjennomføring av reduksjon av antall sentraler i Øst fra har anbefalt en lokalisering sentralt i Oslo-området. Arbeidsgruppen anbefaler at den nye sentralen legges i gangavstand fra Oslo S, ettersom dette vil gi minst konsekvenser for de ansatte. Arbeidsgruppen anbefaler videre at ny organisering tidligst kan gjennomføres ved innføring av TMS i 2019. Det er enighet om at det ikke vil være operasjonelt gjennomførbart å vente med gjennomføring av organisasjonsendringen til ERTMS er fullt utbygd, slik utbyggingsplanene for ERTMS nå ser ut.

Mandat og forutsetninger

Arbeidsgruppene har jobbet innenfor et mandat som har blitt endret underveis. Utgangspunktet var at organisasjonsendringen skulle gjennomføres ved innføring av ERTMS. Deretter ble gjennomføring ved innføring av TMS tatt fram som et alternativ, og underveis i arbeidet kom også gjennomføring innenfor dagens systemløsninger opp som en del av mandatet. Norsk toglederforening har vært helt klare på at vi ikke kan akseptere en organisasjonsendring innenfor dagens systemløsninger. Gruppene har likevel sett på en slik gjennomføring (også kalt scenario 1), men har funnet at dette ikke er å anbefale verken i Sør/Vest eller i Øst.

Grensesnittet til ruteplan, elkraft og kundeinformasjon er også tatt ut av mandatet, ettersom det pågår samtidige prosjekter for organisering av disse funksjonene. Det er likevel forutsetningsvis lagt til grunn av arbeidsgruppene at det vil være de samme grensesnitt til disse funksjonene også innenfor den nye organisasjonen.

Risiko

Det knytter seg flere store usikkerheter og betydelig risiko til en rekke forhold i dette prosjektet. Den største er utvilsomt tidshorisonten i forhold til innføring av TMS og ERTMS. Vi er ennå langt fra å inngå kontrakt for TMS, og hele ERTMS-prosjektet er underlagt ekstern kvalitetssikring. Vi vet ikke hva som kommer ut av disse prosjektene ennå. Dermed er de tidspunktene som er angitt i rapporten høyst usikre.

Det er videre stor risiko knyttet til tap av kompetanse. Det er ingen grunn til å tro at alle ansatte vil være med på den nye organisasjonsendringen. Dermed kan vi risikere at vi taper kjernekompetanse innen togledelse. Rekruttering og opplæring av nye togledere tar fra 2 til 3 år dersom disse skal rekrutteres utenfor txp-gruppa.

Det er gjennomført en risikoanalyse som identifiserer bemanningsutfordringer og «kulturutfordringer» som de største risikoene. I følge risikoanalysen er det ingen farer som er spesielt knyttet til å redusere antallet sentraler fra 8 til 3. Man viser til at samtlige identifiserte risikoer knytter seg enten til driftsfasen, eller vil være de samme uansett antall sentraler. Mange av dagens sårbarheter vil naturlig nok kunne repareres eller avbøtes ved innføring av et felles fjernstyringssystem (TMS).

Rørosbanen

Det er ikke sannsynlig at Rørosbanen kan styres fra ny TMS før ERTMS er ferdig utbygd på banestrekningen. Dette har ført til en hel del hodebry for arbeidsgruppa i Øst ettersom forutsetningen har vært at styringen av Rørosbanen skal legges til Trondheim ved innføring av ny organisasjonsstruktur. Det mest nærliggende scenariet er derfor at Hamar beholder RailManager til Rørosbanen har fått ERTMS (tidligst i 2021). Et annet scenario er at styringen av Rørosbanen med RailManager legges til Trondheim samtidig med at TMS innføres, men da vil det være nødvendig å opprette en ny reserveløsning/sentral for styring av RailManager. En slik løsning vil også kreve ytterligere rekruttering og opplæring av togledere i Trondheim.

Vurdering

Norsk toglederforening mener det ikke er noe nytt i denne rapporten som endrer vårt syn på den planlagte organisasjonsendringen. Det er innføringen av TMS og ERTMS som vil gi muligheter for effektivisering og en bedre trafikkstyring. Det mangler fremdeles en god begrunnelse for å gjennomføre en så omfattende organisasjonsendring som det legges opp til.

Konklusjonene i rapporten er omtrent som forventet. Arbeidet i gruppene har vært stramt ledet i forhold til et mandat som har vært under stadig endring og fortolkning. Ettersom mandatet til sist bare var å utrede konkret lokasjon og gjennomføringsplan, har det ikke vært rom for å drøfte de store utfordringene som denne organisasjonsendringen vil medføre.

Norsk toglederforening vil advare mot å gå videre med disse overambisiøse planene for å samle og sentralisere togledersentralene. Når vi også står foran en stor omstilling av Jernbaneverket fra etat til foretak, er det neppe ønskelig for noen at det skapes usikkerhet om organiseringen av framtidens trafikkstyring. Det vil ikke være smart av arbeidsgiver å benytte det økte handlingsrommet den nye foretaksformen gir til å tvinge gjennom en slik omorganisering uten å ha de ansatte med på laget.

Veien videre

Det foreligger nå to rapporter om «8 til 3-prosjektet». Den første rapporten fra 2013 som legger grunnlaget, og den nye rapporten som forsøker å klargjøre og detaljere. Begge rapportene er nå gjenstand for en høringsrunde internt i Trafikk- og marked (og til en viss grad i Jernbaneverket forøvrig). Det skal gjennomføres allmøter på togledersentralene, der hver enkelt får mulighet til å høre nærmere om rapportene og komme med spørsmål og innspill. Fristen for å komme med innspill i denne omgang er satt til 15. juni. Norsk toglederforening vil også gjennomgå rapportene grundig og avgi en høringsuttalelse.

Det er lagt opp til at det skal gjennomføres formelle drøftinger og forhandlinger om den nye organisasjonsstrukturen like etter sommerferien.