Grafiske ruter (dagsgrafer) er viktige arbeidsverktøy for operativ ruteplanlegger og togleder. Dagsgrafene er også et juridisk dokument som i sanntid skal vise alt som foregår på en banestrekning. Denne sanntidsoppdateringen skal togleder utføre på en enhetlig og etterprøvbar måte. Togleder fører endringer i dagsgrafene med penn på papir.

Dagsgrafene er videre en viktig barriere i sikkerhetstjenesten, og det er avgjørende at dagsgrafene er egnet til dette formålet. Ettersom vi nå har hasteinnført nye maskinelt produserte dagsgrafer har det blitt utarbeidet en ny instruks som angir hvordan dagsgrafenes påtegninger skal foretas maskinelt fra operativt rutekontor. Man har dessverre ikke samtidig gitt nye instrukser om hvordan togleder operativt skal påføre endringer i de nye dagsgrafene. Når vi sammenholder instruks STY-602720 (som «erstatter» TJN bilag 5.7) med reglene i bilag 5.7 og 5.8 i TJN ser vi at vi nå har en uoversiktelig situasjon.

Problemet er at vi nå mangler regler for hvordan togleder operativt skal påføre dagsgrafene. Norsk toglederforening mener dette er en uholdbar situasjon. Vi har derfor rettet en henvendelse til sikkerhetskontoret i Trafikk og Marked og bedt om at forholdet snarest blir rettet opp. Inntil det foreligger nærmere instruks om føring av dagsgrafer oppfordrer vi alle operative togledere om å forholde seg til TJN bilag 5.7 og 5.8 som tidligere når dagsgrafene skal påføres rettelser.