Jernbaneverket trekker saken om reduksjon av antall trafikkstyringssentraler

Etter å ha forhandlet siden 18. januar om ny organisering av trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjonen, ble det den 15. februar klart at partene stod for langt fra hverandre til at det var mulig å komme til enighet. Fagforeningene krevde derfor at det skulle gjennomføres megling etter reglene i Hovedavtalen i staten. Deretter  valgte Jernbaneverket å trekke saken.

Jernbaneverket har gjort rede for sin forhandlingsposisjon og sin plan for omorganisering i en e-post til de berørte ansatte. Kort fortalt går denne planen ut på å redusere antallet trafikkstyringssentraler fra 8 til 3. Reduksjonen skal gjennomføres så raskt det er praktisk og teknisk mulig.

Vi er enige i flere av de prinsipper som ligger til grunn for arbeidsgivers forslag. Dette gjelder særlig synet på enpersonsbetjente trafikkstyringssentraler, behovet for å styrke kontakten med kunder og togselskap, samt behovet for å fokusere på kompetansearbeid og utvikling av forbedrede arbeidsmetoder.

Vi mener også at det er riktig å arbeide for å forbedre og effektivisere trafikkstyringen. Men slike endringer må skje i takt med at forholdene ligger til rette for det. Vi kan ikke risikere at endringer gjennomføres slik at det går ut over den daglige leveransen til våre kunder og togselskap. Vi er derfor uenige i Jernbaneverkets plan om å redusere antallet sentraler til 3. Vi vurderer det videre som svært risikabelt å gjennomføre endringer i tråd med den tempoplanen som Jernbaneverket har lagt til grunn.

Norsk toglederforening har tro på at åpenhet fører til bedre beslutninger. Vi velger derfor å offentliggjøre vårt forslag til framtidig organisering av trafikkstyringsfunksjonen og ruteplan. Dette forslaget ble presentert for Jernbaneverket i det første forhandlingsmøtet den 18. januar. I forslaget viser vi hvordan vi kan oppnå de samme eller bedre resultater på alle vesentlige områder enn med Jernbaneverkets plan til ny organisering. Forslaget er utarbeidet som svar på Jernbaneverkets opprinnelige forslag og på det arbeidet som allerede er gjort i «8 til 3»-prosjektet. Det har vært viktig for oss å legge fram et ansvarlig forslag som også tar hensyn til Jernbaneverkets uttrykte ønske om færre trafikkstyringssentraler.

Vi opplevde dialogen med Norsk Jernbaneforbund som konstruktiv og god.

Hva betyr dette for meg?

Jernbaneverket har valgt å trekke saken. Det betyr ikke dermed at saken er lagt bort for godt. Det er klart at saken kan komme opp igjen etter 1.1.2017 når det nye infrastrukturforetaket er opprettet. Den usikkerheten som de ansatte har måttet leve med i lengre tid vil derfor dessverre vedvare.

Vi forutsetter imidlertid at Jernbaneverket nå forholder seg lojalt til at det ikke er fattet noen beslutning i saken. Det manglende forhandlingsresultatet betyr at Jernbaneverkets plan om ny organisering ikke kan legges til grunn for andre pågående prosjekter. Når det skal innhentes anbud på TMS må det tas høyde for at systemet skal kunne installeres på alle dagens lokasjoner og det må innhentes pristilbud i samsvar med dette.

Jernbaneverket kan ikke inngå kontrakter under forutsetning av at den nye organiseringen blir akkurat slik de har sett for seg. I så fall vil de risikere å påføre det nye infrastrukturforetaket og skattebetalerne store unødvendige kostnader dersom det skulle vise seg at planene endres eller skrinlegges. Vi forventer at Jernbaneverket ikke ønsker å sette seg i en slik situasjon.

Det er likevel mye som kan gjøres for å oppnå vårt felles mål om en bedre trafikkstyring. Vi kan allerede nå iverksette tiltak innen områdene forbedret kundekontakt, bedre samarbeidsevnen mellom trafikkstyringssentralene, styrke kompetansearbeidet, og starte utvikling av nye arbeidsmetoder. Norsk toglederforening vil ønske slike tiltak velkommen.

Vårt syn på resultatet

Vi har i forhandlingene med Jernbaneverket hatt som målsetning å komme til enighet om en løsning som kunne være akseptabel for alle parter. Det har imidlertid gjort forhandlingene ekstra utfordrende at vi står midt oppe i en jernbanereform. Selv om det beste ville vært at partene hadde kommet til enighet, snakker vi om endringer som til dels ligger langt fram i tid, og som også bygger på forutsetninger om ny teknologi som vi ikke vet sikkert når kommer.

Basert på hvordan forhandlingene har forløpt og slik saken står, mener vi det var riktig av Jernbaneverket å trekke saken nå.