Som de aller fleste nå er kjent med gjennom media pågår det for tiden utbredt smitte av en type Koronavirus (SARS-CoV-2). Viruset forårsaker luftveisinfeksjon hos mennesker (COVID-19) og det finnes foreløpig ingen vaksine. Både myndighetene og andre har iverksatt en rekke tiltak for å begrense smitte i befolkningen. Deltas sentralstyre besluttet allerede 9. mars å avlyse alle interne kurs og samlinger, og flere andre fagforeninger, arbeidsgivere og øvrige organisasjoner har gjort det samme. Primærformålet med smittetiltakene er å beskytte utsatte personer, samt å strekke smitteperioden ut i tid for å avlaste et helsevesen med begrenset kapasitet innen intensivbehandling. I dag meldes det også at Norge går inn i en ny fase av virusutbruddet, med koronasmitte på kjøpesenter og busser i Oslo.

Samfunnskritisk virksomhet

Togledelsen i Norge er en samfunnskritisk funksjon som er spesielt utsatt i en slik situasjon. Antallet personer med toglederkompetanse er begrenset (under 200), og kompetansen er avgrenset til den enkelte trafikkstyringssentral. I tillegg arbeider toglederne tilnærmet tredelt skift-ordning i kontrollrom. Det betyr at én smittet person i kontrollrommet vil kunne medføre smitte eller karantene for en vesentlig andel av arbeidsstyrken. Dette er en sårbarhet som må møtes med ekstraordinære tiltak. Det er tross alt slik at jernbanelinjene i ytterste konsekvens må stenges dersom vi ikke har togledere til å lede og overvåke aktiviteten der.

Ansvar

Norsk toglederforening vil samtidig understreke at vi på ingen måte ønsker å bidra med å spre frykt i en kaotisk situasjon. For den enkelte togleder ser vi liten grunn til å frykte selve infeksjonssykdommen – men all den tid det innføres stadig strengere karantenetiltak for å begrense spredning, så føler vi et ansvar for å bidra der det er mulig. I den sammenheng er følgende to punkter særlig viktig for oss:

  1. Som fagforening og faggruppe ønsker vi å bidra til at jernbanen evner å oppfylle sin samfunnsrolle også i krisesituasjoner som dette.
  2. Som fagforening har vi et sterkt ønske om å unngå situasjoner der en stor andel togledere må holde seg borte fra jobb. Dette handler i stor grad også om hensynet til de gjenværende kollegaene som vil oppleve stor belastning ved å holde jernbanen i gang over en lengre periode med underbemanning.

Våre anbefalinger

Våre råd og anbefalinger er først og fremst rettet mot den enkelte togleder (alle grupper) og alle operative som jobber i kontrollrom, men naturligvis også arbeidsgiver som har et stort ansvar med å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at vi lykkes på begge ovennevnte punkter. Våre råd og anbefalinger er som følger:

  1. Alle bør sette seg inn i de generelle råd fra FHI.
  2. Unngå møter. Det bør ikke gjennomføres personalmøter eller andre samlinger av operativt personale med mindre det er nødvendig for driften.
  3. Vær særlig oppmerksom ved luftveislidelser (samt hvordan dette kan oppleves av andre). Ikke møt på jobb hvis du nyser og har rennende nese. Avklar med leder og ta kontakt med fastlege.
  4. Fjern spredningskilder som f.eks. felles frukt og mat.
  5. Håndhev svært begrenset tilgang til kontrollrommet. Som hovedregel skal kun operativt personale som er på jobb ha adgang til kontrollrommet.
  6. Unngå fysisk kontakt som f.eks. å håndhilse.
  7. Renhold av egen arbeidsplass er viktig, men vær samtidig oppmerksom på at det er svært vanskelig å desinfisere egen arbeidsplass fullstendig. Dette vil normalt innebære opptil flere telefoner, tastaturer og mus, men også penner, stol, håndtak på skuffer osv. Den enkelte gjør derfor klokt i å forholde seg som om dette er «fellesarealer» selv om man holder det rent, og utvise god håndhygiene og unngå håndkontakt med munn/ansikt (kan være særlig viktig å være bevisst på for de som bruker snus).

Bane NOR positive

Ovennevnte råd og anbefalinger er oversendt Bane NOR som har stilt seg positive til dette. Vi forventer videre at rådene implementeres sammen med eventuelle andre retningslinjer spesifikt for operativt personale (med særlig fokus på de som jobber i kontrollrom). Vi noterer oss også at enkelte av rådene allerede er blitt implementert i løpet av dagen på enkelte trafikkstyringssentraler.