Jernbaneverket sier opp samtlige særavtaler

Det har i noen tid pågått et arbeid der partene har forsøkt å komme til enighet om endringer i særavtalene, inkludert særavtalen om arbeidstid. Planen var å sluttføre dette arbeidet innen 30. september, slik at de særavtaler som skulle opphøre kunne sies opp til bortfall med virkning fra 1.1.2014. Arbeidet har imidlertid gått langsommere enn forventet.

Det kom derfor ikke som noen stor overraskelse at Jernbaneverket i dag, den 20. september leverte personalorganisasjonene melding om at samtlige særavtaler, inkludert særavtalen om arbeidstid, sies opp til bortfall fra 1.1.2014. Dette gjøres for å vinne tid. Man har dermed fram til nyttår med å komme til enighet om hvilke avtaler som kan videreføres, endres eller som rett og slett kan bortfalle.

Det er likevel ingen tvil om at denne avgjørelsen skaper utfordringer for partene. Arbeidsgiver har med denne oppsigelsen lagt et betydelig press på partene for å komme til enighet om nye avtaler innen 1.1.2014. De alt fleste særavtalene, og særavtalen om arbeidstid spesielt, er helt nødvendige for at vi kan drive jernbanen fra dag til dag. Dette gjelder ikke minst forhold som gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, beredskapsvakt osv.

Men oppsigelsen gir også nye muligheter. For det første er nå alle kort på bordet. Partene behøver ikke ta hensyn til hva som tidligere er avtalt, og står dermed fritt til å inngå nye særavtaler. I dette arbeidet vil vi derfor kunne se på alle sider av de framtidige avtalene. Forhåpentligvis blir resultatet at vi får enklere, klarere og bedre særavtaler som er tilpasset virksomheten slik den er i dag.

Til sist kan nevnes at selv om avtalene er sagt opp til bortfall, betyr det ikke at de automatisk opphører den 1.1.2014. Dersom partene ikke skulle være kommet til enighet om en konkret avtale innen nyttår, vil avtalen kunne praktiseres videre så lenge forhandlinger pågår etter reglene om tariffavtalers ettervirkning, eller dersom partene er enige om slik ettervirkning. Jeg forutsetter at arbeidsgiver vil bidra til en slik løsning, dersom vi skulle komme i en slik situasjon.