Norsk toglederforening har foreslått endringer av påtegninger i dagsgrafene fra operativt rutekontor.

 

Vi har i dag rettet en henvendelse til Trafikk og Marked med vårt forslag til endringer i påtegningene fra TPS-systemet. Vi mener vårt forslag vil ivareta flere hensyn. For det første vil grafene bli enklere å lese for togleder. Det vil også bli enklere å påføre endringer. Dette vil gi et positivt bidrag til sikkerheten på jernbanen. De foreslåtte endringene vil også gjøre det mulig å tilstrebe lik praksis i hele landet, ettersom behovet for lokale tilpasninger minimeres. Forslaget har også til formål å gjøre påtegninger fra operativt rutekontor og togleder likere. Forslaget er som følger:

 

Arbeider i spor

Norsk toglederforening mener de nye markeringene for arbeid i spor må endres. Vi foreslår at vi går tilbake til påtegninger som angitt i TJN bilag 5.8. Start- og sluttidspunkt for arbeidet markeres med loddrett strek (skråstilt strek dersom arbeidet bare gjelder ett hovedspor på dobbeltsporet strekning). Streken kan gjerne gis en liten vannrett hake i topp og bunn, slik at arbeidets avgrensning mot tilliggende stasjoner klart kommer fram. Mellom start- og sluttidspunkt benyttes en enkelt vannrett strek som angitt i TJN bilag 5.8. Fargen skal være mørk blå. De loddrette strekene og OTI-referansenummeret skal kun angis en gang pr. påtegning av arbeidet eller en gang pr. side i dagsgrafen dersom arbeidet strekker seg over flere sider.

 

Frakobling

Vi forslår å angi frakobling som angitt i TJN bilag 5.8. Frakobling skal angis med stor «Z» i tilknytning til OTI-referansenummeret som angitt over. Fargen skal være lyseblå. Dersom frakoblingen strekker seg utenfor det disponerte området skal markeringen for arbeid i spor, som angitt over, utvides til også å gjelde det frakoblete området. Dersom det bare skal være frakobling uten arbeid i spor, skal lyseblå markering benyttes på samme måte som for arbeid i spor.

 

Betjeningsforhold

Norsk toglederforening ser at det kan være behov for å angi betjeningsforholdene på stasjon i tillegg til markering av betjeningsforhold for hvert enkelt tog. Dette må imidlertid angis noe enklere enn i dag. Vi foreslår å markere ubetjent stasjon med brun heltrukken strek på stasjonslinjen. Teksten «NN ubetjent» må imidlertid sløyfes helt. For øvrig skal betjeningsforhold angis som i TJN bilag 5.8 for hvert enkelt tog.

 

Ekstratog

Under forutsetning at de øvrige endringer som angitt over blir gjort, kan ekstratog markeres med mørk blå strek som angitt i TJN bilag 5.8.

 

Innstilling av tog

Innstilte tog skal ha heltrukken gul strek. Alle markeringer i forbindelse med innstilte tog skal markeres med gult. Den gule fargen må være fullt ut lesbar. Det skal ikke brukes gul farge over sort strek som i dag.

 

Tog som bare kjøres enkeltdager

Tog som ikke kjøres på dagsgrafens aktuelle dag eller dato skal ikke føres på grafen eller markeres med gult.

 

Tog som kjøres etter særskilt ordre

Tog som kjøres etter særskilt ordre skal ikke påføres dagsgrafen med mindre toget faktisk skal kjøres.

 

Fargekoder ved sporbruk

Det må vurderes om bruken av fargekoder kan gjøres enklere og mer lik fra stasjon til stasjon.

 

Angivelse av tognummer, klokkeslett og annen tekst

Tognummer og klokkeslett skal være lett leselig og aldri overskrive hverandre. Tognummer og klokkeslett skal aldri overskrives av annen markering eller tekst. Dersom det ikke er plass til å føre tognummer mellom stasjonene må grafen enten utvides eller tognummeret sløyfes helt. Dersom det ikke er plass til å angi klokkeslett må klokkeslettet forskyves og liten pil benyttes for å angi hvilken stasjon klokkeslettet gjelder for.

Generelt gjelder at all tekst og siffer skal være lett leselig og aldri overskrives av annen markering eller tekst.

[quote style=»boxed»]For oss er det avgjørende at våre medlemmer har arbeidsverktøy som fungerer. Dette gjelder både for medlemmer ved rutekontorer og i togledertjenesten. Men til syvende og sist handler dette om sikkerheten på jernbanen. Uavhengig av hvilket system eller metode som benyttes for å produsere dagsgrafene skal vi ha grafer som er lett leselige, og som er enkle å føre forståelige endringer i.[/quote]