Å motta en melding om at vogner ute av kontroll er på vei ut på fri linje kan ikke beskrives som noe annet enn et marerittscenario for en togleder.

Dette var tilfellet for togledere ved Tss Oslo onsdag 24. mars. Når en slik melding mottas må togleder handle raskt og riktig for å gjøre konsekvensene så små som overhode mulig. I den meldingen togleder mottok fremgikk det ingen informasjon og antall vogner, type vogner eller hvilken last disse eventuelt skulle inneholde.
Tatt i betraktning den korte tiden man i et slikt tilfelle har til rådighet for å gjøre vurderinger, må innsatsen til de involverte togledere berømmes. Når vognene først var kommet i drift på fri linje, var de beslutningene som ble fattet av operative togledere de eneste riktige. Det fantes ikke bedre alternativ enn å lede vognene til Loenga, for så å forsøke en provosert avsporing. At dette ikke lykkes kunne absolutt ingen forutse. Alle erfaringer tilsa at vognene ville spore av og stoppe på Loenga.

Ulykken fikk som alle kjenner til et tragisk utfall. Dette berører selvfølgelig de som var direkte involvert i håndteringen av situasjonen, men også resten av togledermiljøet ved Tss Oslo. Norsk toglederforening har derfor sammen med ledelse, BHT og verneorganisasjon forsøkt å være tilstede for medlemmene ved sentralen, og tilby støtte i en vanskelig tid.

Når slike hendelser skjer er selvfølgelig media ikke langt unna. Norsk toglederforening har i forbindelse med denne ulykken vært svært tilbakeholdende ovenfor media. Vi har avholdt oss fra andre kommentarer enn berømmelse av hvordan hendelsen ble håndtert av togleder. Leder av Norsk toglederforening har i tillegg til å gi korte kommentarer til media vært gjest i NRK P1s «Ukeslutt» lørdag 27. mars.

Når det gjelder årsakssammenheng og bakgrunn for at ulykken kunne inntreffe, er ikke dette noe vi hverken bør eller skal spekulere i.
Norsk toglederforening har tillit til at Statens Havarikommisjon for Transport gjennom sitt arbeide vil kunne klare å forklare ulykken.

Mange av våre medlemmer er aktive brukere av sosiale medier som Facebook, Twitter osv. NTF oppfordrer medlemmene om å være bevisste på hvilke ytringer man legger ut på disse nettsidene i forbindelse med hendelser av denne typen.