Norsk toglederforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant egne medlemmer. Undersøkelsen ble avsluttet i januar 2017, med en svarprosent på 87%. Togleder har en sentral og avgjørende rolle i jernbanedriften. Resultatene fra undersøkelsen er derfor relevant for alle involverte i jernbanesektoren, og samfunnet for øvrig. Kort oppsummert viser resultatene at togleders arbeidssituasjon er under press, og at dette kan gå ut over sikkerheten.

Vi har i dag offentliggjort resultatene av spørreundersøkelsen i sin helhet til alle medlemmer. I tiden fremover vil vi publisere artikler om utvalgte temaer fra undersøkelsen. I denne artikkelen vil vi ta for oss temaet arbeidstid.

Forsvarlig arbeidstid?

Grensene for arbeidstid er naturligvis viktige for å beskytte den enkelte ansatte mot helseskader og overbelastning. For alle som er avhengig av en sikker og pålitelig jernbane, er også behovet for å beskytte samfunnet mot slitne og ufokuserte togledere et svært viktig hensyn. Arbeidstidsbegrensingene i arbeidsmiljøloven ivaretar ikke dette hensynet tilstrekkelig.

Forskning viser at ulykker som skyldes menneskelige feilhandlinger skjer oftere nattetid. I følge Arbeidstilsynet vil du etter å ha vært våken i 17-19 timer, ha en prestasjonsevne tilsvarende 0,5 promille i alkohol. I tillegg er det vist at 20-30% sovner på nattskift, selv om de tror at de holder seg våkne. Dette kan få katastrofale følger.

Togledere har i dag arbeidstidsbestemmelser som begrenser antall arbeidstimer på kveld og natt. Spørsmålet er om disse begrensningene er fullt forsvarlige, og om de er tilpasset arbeidsbelastningen togledere opplever i dag. Resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at de ikke er det.

Figurene under viser prosentandelen togledere som er enige eller uenige i påstandene i undersøkelsen.

90 % mener arbeidsbelastningen øker for hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over halvparten opplever arbeidsdagen som så hektisk at de til tider ikke får tatt nødvendige pauser.

Selv om nattevakter gir bedre betalt, er over 50% helt uenig eller uenig i at det skal bli tillatt å jobbe flere netter enn dagens grense (maks 4 på rad, maks 8 i løpet av 4 uker).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange er bekymret for at enkelte togledere blir satt til å jobbe uforsvarlig mye overtid.

 

Figurene over tegner et bilde av en arbeidssituasjon som blir stadig mer presset. Belastningen øker årlig, noe som medfører større behov for pauser. Vakter som tidligere var mindre belastende (f.eks. nattevakter) blir stadig mer krevende, slik at overtidsarbeid i større grad enn tidligere må begrenses.

Veien videre

Vi mener resultatene fra undersøkelsen med all tydelighet viser at det ikke vil være forsvarlig å myke opp eksisterende arbeidstidsbegrensinger for togledere. Det kan snarere være grunn til å vurdere om belastningen bør reduseres. En mulighet er å endre organiseringen av arbeidet, slik at arbeidsdagen for den enkelte togleder inneholder tilstrekkelig hvilepauser og/eller mindre belastende arbeidsperioder. En annen mulighet er å sørge for at arbeidsplanene ikke inneholder mange korte opphold mellom vaktene. I tillegg må vi ha tilstrekkelig antall togledere slik at overtidsbruken ikke kommer ut av kontroll.

Norsk toglederforening inviterer herved Bane NOR til et samarbeid for å redusere presset på togleders arbeidssituasjon slik at vi kan levere en sikker og pålitelig tjeneste også i framtiden.