Hovedmeny

Særavtaler

Her finner du en oppdatert oversikt over Jernbaneverkets særavtaler

Merk at Bane NOR har meddelt at foretaket anser seg ubundet av samtlige av Jernbaneverkets tidligere tariffavtaler, inkludert særavtaler. Dette fører til at avtalene ikke lenger gjelder mellom partene, men de individuelle vilkårene i avtalene gjelder likevel videre for de ansatte i Bane NOR inntil de avløses av nye avtaler.

01 Særavtale om arbeidstid

0101 Protokoll om hvem som omfattes av Særavtale om arbeidstid

02 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

03 Opplæring

04 Avlønning av fagarbeidere med st kode 1117 og 1203 innen signal ved Oslo S og Alnabru

05 Høyfjellstillegg for personale på Myrdal og Finse

06 Vaktordning i Infrastruktur Energi

07 Deltakelse i spesielle jernbaneorganisasjoner

08 Særskilt avlønning for installatører

09 Tillegg for sveisearbeid

10 Tillegg for godkjenning og kjøring av hjul- og beltegående maskiner

11 Tillegg for godkjenning som leder for el-sikkerhet

12 Tillegg for godkjenning og kjøring av tung motortralle

13 Særskilt avlønning for spesielle stillinger

14 Avlønning av txp under opplæring til togleder

15 Kronetillegg signal drift øst

16 Lønnstillegg for signalpersonale som har særskilte godkjenninger i henhold til Jernbaneverkets styringssystem

17 Produktivitetsavtale signal Stavanger-Neslandsvatn

18 Endring stillingskode – ruteplanleggere

19 Seniorpolitiske tiltak

20 Avlønning ved midlertidig tilsetting av studenter

21 Godtgjøring til sakkyndige ledere innen faget signal

22 Godtgjøring til sakkyndige ledere innen elektro høyspent og lavspent

23 Bortfall av kompensasjon for reiser innenlands for arbeidstakere som har arbeid av ledende art

24 Lønnstillegg for togekspeditører på stasjonene Drammen Ski Alnabru Trondheim og toginfo Oslo

25 Avlønning av lærlinger

26 Rekrutteringstillegg (kronetillegg) og endring av ltr B40 til ltr B48 for å rekruttere og beholde trafikkledere ved TSS Oslo

27 Rekrutteringstillegg (kronetillegg) og endring av ltr B40 til ltr B48 for å rekruttere og beholde elkraftoperatører ved TSS Oslo

28 – Kompensasjon for avvikling av ferie utenfor hovedferieperioden eller deling av ferien innenfor hovedferieperioden

29 Lønnstillegg for vaktleder ved TSS Drammen

30 Etterlønn til lærlinger i Infrastrukturdivisjonen som ikke får tatt fagprøven i henhold til inngått kontrakt

31 Lønnstillegg for fagområdet signal i Infrastrukturdivisjonen Område Sør, banesjef Vest og banesjef Midt

32 Innplassering av nytilsatte trafikkstyrere og toginformatører

33 Reisetid for strekninger under 15 km utenfor alminnelig arbeidstid i Trafikk og markedsdivisjonen

34 Rekrutteringstillegg Infrastruktur Energi

35 – ledig

36 Lønnsfastsettelse for operative ruteplanleggere

37 TLS-programmering ved TSS Oslo

38 Funksjon som Systemspesialist i Signaltjenester

39 Kronetillegg for kollegaveiledere

41 Rekrutteringstillegg for KL ved Alnabru og Asker

Midlertidig anleggstillegg for togekspeditører ved Hell stasjon