Kjære medlemmer

Denne uka var siste ordinære foreningsuke før sommeren. De neste tre ukene skal jeg arbeide operativt på TSS Oslo, før det blir tre uker sommerferie fram til 18. august.

Det skal gjennomføres en medarbeidertilfredshetsundersøkelse i Trafikk- og marked til høsten. Undersøkelsen er planlagt sendt ut 1. september. Slike undersøkelser genererer naturligvis enormt mye data som ikke nødvendigvis sier så mye om arbeidsmiljøet eller jobbtilfredsheten. Det er derfor bra at innsatsen etter gjennomført undersøkelse skal fokusere på de områdene der det er konkret behov for oppfølging. Oppfølgingen skal gjennomføres i samarbeid mellom partene på alle nivåer, samt vernetjenesten.

Det arbeides på høygir med en rekke prosjekter i Jernbaneverket for tiden. Et av disse er ERTMS-prosjektet, der nytt fjernstyringssystem (TMS) er et underprosjekt. Dette systemet vil erstatte samtlige av dagens fjernstyringssystemer. Planen er å starte pilotdrift på det nye systemet i 2017. Dermed haster det som bare det med å komme igang med anbuds- og anskaffelsesprosessen.

Av en eller annen grunn har Jernbaneverket valgt å kjøre ERTMS-prosjektet med underprosjekter helt uten å forholde seg til reglene om medbestemmelse etter Hovedavtalen i staten. Ingen fagforeninger har så langt vært invitert til å bidra i arbeidet med hverken kravspesifikasjon eller annet i TMS-prosjektet. Det har ikke gjort saken enklere at prosjektet drives av Infrastrukturdivisjonen, uten noen form for styringsgruppe eller råd som kunne vært et naturlig sted for oss å bidra. Jeg minner om at reglene om medbestemmelse ikke bare skal ivareta de ansattes interesser, men like mye sørge for at virksomheten også tar hensyn til den kompetanse og erfaring de ansatte sitter inne med når den gjør valg. Det er nettopp gjennom samarbeid mellom partene om anskaffelser og andre viktige valg at vi sikrer at nye systemer faktisk gir en gevinst for virksomheten og samfunnet. Det er tross alt skattebetalernes penger vi forvalter.

[quote style=»boxed»]Det bør være et minimumskrav at man som leder i en statlig etat kjenner til de arbeidsrettslige grunnprinsipper, og særlig de spesielle regler om de ansattes rett medbestemmelse gjennom sine tillitsvalgte[/quote] Vi har derfor varslet at vi krever drøfting av kravspesifikasjonen til ny TMS.

Det er imidlertid ikke bare ERTMS-prosjektene som har vært kjørt uten hensyn til Hovedavtalen. Også prosjekter internt i Trafikk- og marked har vært gjennomført uten at vi har fått informasjon om disse, eller vært involvert på annen måte. Dette skyldes enten at man ikke kjenner reglene om medbestemmelse, eller at man foretar et bevisst valg om å se bort fra disse. Begge deler er selvfølgelig uakseptabelt. Det bør være et minimumskrav at man som leder i en statlig etat kjenner til de arbeidsrettslige grunnprinsipper, og særlig de spesielle regler om de ansattes rett medbestemmelse gjennom sine tillitsvalgte etter Hovedavtalen.

Jeg opplever likevel at det er en erkjennelse av at vi nå må endre denne ukulturen. I høst skal det gjennomføres en systematisk opplæring av alle ledere i virksomheten i reglene i Hovedavtalen og tilpasningsavtalen til Hovedavtalen. Vi har også kommet godt igang med de formaliserte samarbeidsutvalgene i både Trafikk- og markedsdivisjonen og Infrastrukturdivisjonen. Alt er heldigvis ikke negativt. Det er naturligvis mange ledere som forholder seg korrekt til reglene om medbestemmelse. Men man kan noen ganger mistenke at slike ledere ikke blir sett på som tilstrekkelig handlekraftige, og at de derfor ikke blir valgt til stillinger som skal gjennomføre de viktigste prosjektene våre.

Etter disse formanende ord gjenstår bare å ønske dere alle en riktig god sommer.