Kjære medlemmer

Vi skriver år 2015, et år som kommer til å innebære både spennende og krevende utfordringer for oss alle.

For det første vil det løpet av våren komme en stortingsmelding om jernbanens organisering, som kan innebære store endringer i hvordan Jernbaneverket og hele sektoren skal organiseres.

Vi jobber videre med prosjektene for framtidig organisering av trafikkstyring og ruteplan, og resultatet av disse prosjektene vil være avgjørende for svært mange medlemmers framtidige arbeidssituasjon og arbeidssted.

Vi skal forhåpentligvis ta i bruk FIDO om ikke alt for lenge, og starte innføring av ERTMS i løpet av året. Arbeidsgiver har i tillegg en rekke prosjekter på gang som kommer til å påvirke vår arbeidssituasjon og måten vi driver jernbanen på.

Etter at representantskapet i Stafo med minste mulige margin sa nei til å innlede et formelt samarbeid med Delta, har det også oppstått en situasjon der det er nødvendig for oss i Norsk toglederforening å vurdere hvordan vi kan ruste oss best mulig for framtiden. Styret har vurdert det slik at det er avgjørende at Stafo-foreningene i jernbanesektoren forholder seg samlet til denne framtiden. Representantskapet vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om Stafos fremtidige organisering, og denne gruppa vil også levere sin innstilling i løpet av våren. Undertegnede deltar i denne arbeidsgruppa.

Det er derfor med stor grad alvor og ydmykhet vi nå tar fatt på et nytt år.

Alvor fordi det står klarere enn noen gang at vi som fagforening i 2015 vil få en svært viktig rolle å spille for våre medlemmers arbeidssituasjon. Og ydmykhet fordi det er avgjørende at det er medlemmene selv som får peke ut veien videre. Styret vil derfor benytte store deler av årets kurs og årsmøte til å drøfte og vedta en klarere organisatorisk og politisk kurs som gir oss mulighet til å levere det beste resultatet for medlemmene.