Sikkerhets- og kvalitetsjefen (TS) svarer Norsk toglederforening

Vi har nå mottatt svar fra Sikkerhets- og kvalitetssjef Lars Ola Bækkevold på vårt brev datert 19. april 2013 der vi krever endringer i påtegningene på dagsgrafene fra TPS-systemet. Jeg vil her gjengi hovedinnholdet i svarbrevet fra TS, og samtidig knytte våre foreløpige kommentarer (i blått) til det enkelte punkt.

Generelt

Endringer i dagsgrafene i TPS-systemet vil bli gjennomført etter følgende plan:

  • Slikt som bare krever en parameterendring kan gjøres umiddelbart (angitt i teksten med 1).
  • Noen endringer krever ny mellomversjon av TPS som blir gjort tilgjengelig i slutten av mai (angitt i teksten med 2).
  • De mest omfattende endringene krever ny hovedversjon av TPS i august 2013 (angitt i teksten med 3).

I brevet fra Bækkevold kommer det fram at det ikke vil være mulig å fjerne all overskrift av tekst/tognummer/tidsangivelser selv ved ny hovedversjon i august 2013. Han forsikrer likevel at grafene på dette punktet vil bli vesentlig bedre i tiden fram til august, og at det jobbes kontinuerlig med problemstillingen, og at dette «vil på sikt bli bra».

Det er selvfølgelig uheldig at dette ikke kan løses så raskt som vi hadde forventet, men vi er samtidig fornøyd med at det er fullt fokus på å fjerne så mye av overskriving som mulig på dagsgrafene. Norsk toglederforening mener det er avgjørende at grafene er uten overskrivinger, og vil fortløpende vurdere grafenes lesbarhet ettersom det gjøres forbedringer i løpet av sommeren.

Arbeid i spor

TS ønsker å vurdere hvite streker som indikerer retning (3), beholde bakgrunn og rammen i mørk blå farge og samtidig tone ned bakgrunnsfargen (1). OTI-referansenummeret skal kun angis en gang per side eller arbeid (2).

Selv om vi hadde foreslått å endre påtegningene slik at de igjen blir like fra rutekontor og togleder, er det viktigste at angivelsene for arbeid i spor og frakobling er lett leselige, og ikke vanskeliggjør togleders påføring av endringer. Vi avventer derfor i spenning hvordan disse endringen vil påvirke grafene i så måte. Forøvrig er vi fornøyd med at det ryddes opp i de gjentatte angivelsene av referansenummer.

Frakobling

TS ønsker å beholde det som det er i STY-602720, tone ned fargen (1) og vil undersøke med leverandør om vi kan få en stor Z tilknyttet OTI- ref (3). Angi OTI-ref kun en gang per side eller arbeid (2).

Se kommentar om arbeid i spor.

Betjeningsforhold

Stasjonskode NN angis kun én gang per side og ordet “ubetjent” fjernes (2).

Dette er i hovedsak i samsvar med vårt forslag.

Ekstratog

Blå strek benyttes (uendret, men vil skille seg klarere fra markering av arbeider). OK

Innstilling av tog

Tydeligere gulfarge, økt lesbarhet på minuttallene (1). Bra

Tog som bare kjøres enkeltdager

Blir kun synlig på graf de dager togene kjører (allerede løst). Veldig bra

Tog som kjøres etter særskilt ordre

Vises kun om det foreligger ordre (1). Veldig bra

Fargekoder ved sporbruk

Svart farge brukes i dag ved avvik-spor, dette vil det fortsette med da det er flest to- trespors stasjoner i landet. Ved større stasjoner vil det være ulike fargekoder på hvilket spor som brukes. Dette mener vi blir lokalkunnskap + evt togbok som angir normal sporbruk.

Norsk toglederforening mener fremdeles det burde innføres lik fargebruk på stasjoner med flere enn tre spor, ikke minst for å minimere sjansen for at togleder kjører tog i «feil» spor.

Angivelse av tognummer, klokkeslett og annen tekst

Mellom to hovedstasjoner (Stasjoner som har uthevet skrift på grafen) skal tognummer kun skrives en gang. Der det er flere stasjoner som grenser til hverandre som har uthevet skrift (f.eks: Oslo S – Skøyen –Lysaker) angis tognummer kun en gang, og ikke to som i dag (1).

Vi håper disse endringene vil vesentlig forbedre lesbarheten på grafer med høy togtetthet.

Lokal tilpasning av grafene

Det har kommet inn forslag på lokal tilpassing av grafene. Stående/liggende, større avstand mellom strekninger med tett trafikk / kortere avstand ved strekninger med liten trafikk. Dette er tiltak vi prøver ut, for å finne den mest optimale løsningen ved hver enkelt sentral (1).

Det er viktig at grafene for hver enkelt banestrekning optimaliseres med tanke på lesbarhet. Dette er noe som må gjøres lokalt på den enkelte togledersentral i samarbeid med de lokale tillitsvalgte.

Til sist

Vi håper at vi med denne planen for endring vil imøtekomme ønsker og krav om bedre lesbare grafer på en god måte.

Norsk toglederforening er stort sett fornøyd med de foreslåtte endringene fra TS, og er glad for at vårt krav om at dagsgrafene skal ha fullgod lesbarhet og funksjonalitet har fullt fokus fra Trafikk- og markedsdivisjonen. Vi forventer nå at tidsplanen følges, og at endringene faktisk gir de lovede forbedringer innen august 2013.