Hvorfor streiker vi? 

En samlet fagbevegelse (YS, LO og Unio) arrangerer en politisk demonstrasjonsstreik onsdag 28. januar klokka 14 – 16. Bakgrunnen for streiken er regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet vil medføre økt bruk av midlertidige stillinger, lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid. Norsk toglederforening har ingen forståelse for regjeringens forslag, og oppfordrer derfor alle medlemmer til å nedlegge arbeidet på onsdag til forsvar for dagens arbeidsmiljølov.

Vi streiker ikke for å direkte påvirke vår egen situasjon eller for å ramme staten som arbeidsgiver. Streiken gjelder et politisk spørsmål som er viktig for alle arbeidstakere i Norge. Vi står opp for et velorganisert arbeidsliv, der arbeidstakerne har faste jobber og ordnede arbeidstider.

Medlemmer i Norsk toglederforening tar daglig direkte ansvar slik at vi har en trygg jernbane. Nå er det på tide at vi også tar ansvar for å opprettholde et trygt arbeidsliv for alle.

Hvordan streiker vi?

Norsk toglederforening vil gjennomføre streiken i to etapper. Fra klokka 14.00 – 15.00 vil vi sørge for at togtrafikken kan gjennomføres som normalt. Medlemmer som er direkte involvert i den operative jernbanedriften vil derfor i denne perioden være unntatt fra streiken. Det betyr at alle medlemmer, unntatt de operative togledere som er strengt påkrevet for å gjennomføre normal togtrafikk, vil kunne delta i streiken fra klokka 14.00.

Fra klokka 15.00 – 16.00 vil vi gjennomføre en fullstendig stans av all togtrafikk. Tog som er underveis vil stanses på hensiktsmessig sted, og ikke tillates å kjøre videre. Enkelte tog skal likevel kjøres fram til første stasjon, selv om ankomsttiden der er noe etter klokka 15.00. Hvordan dette skal gjennomføres er det utarbeidet en detaljert plan for. Ved forsinkelser eller andre forstyrrelser i togtrafikken må denne planen fravikes, slik at det ikke kjøres tog mellom klokka 15.00 og 16.00 i større utstrekning enn planlagt. For å sikre en forsvarlig beredskap i perioden vil det opprettholdes et absolutt minimum av bemanning ved alle togledersentraler. Det skal kun utføres arbeidsoppgaver for å avverge skade på reisende, ansatte, materiell, eller infrastruktur. Ingen tog skal tillates å starte sin kjøring etter klokka 16.00 før bemanningen i togledersentralene er normalisert.

Hvordan kan jeg bidra til streiken?

Streiken er en såkalt «demonstrasjonsstreik», og har ingen ting med tariffmessige forhold å gjøre. Det er derfor frivillig å delta i streiken for det enkelte medlem. Poenget med streiken er å gi norske arbeidstakere en mulighet til å si sin mening om de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Det vil derfor gjennomføres over 100 arrangementer over hele landet der du som streiker kan møte opp og vise regjeringen at den er på ville veier i arbeidslivspolitikken. En liste over alle arrangementer kan du finne på mittarbeidsliv.no. Norsk toglederforening oppfordrer alle medlemmer til å delta i streiken og stille opp på et arrangement nær din arbeidsplass. Det er selvfølgelig også viktig at medlemmer som teknisk sett ikke er i streik (fordi de har fri) deltar på disse arrangementene.

Hvorfor skal jeg trekkes i lønn for å delta i streiken?

Som nevnt er denne streiken ikke rettet mot Jernbaneverket eller staten som arbeidsgiver. Regjeringen har likevel instruert alle underliggende etater å gjennomføre lønnstrekk for samtlige ansatte som deltar i streiken. Det betyr at Jernbaneverket er nødt til å trekke i lønn. Det er heller ikke anledning til å benytte fleksitidskonto for hele eller deler av streiken.