Politiets pressemelding inneholder særlig et punkt som vi føler behov for å kommentere

Som kjent har Statsadvokaten ilagt Jernbaneverket og CargoNet kraftige bøter etter den tragiske ulykka på Sjursøya i mars.

I politiets pressemelding fremgår det at følgende fire alvorlige sikkerhetsbrudd er avdekket i tilknytningen til virksomheten på Alnabru:

  • Manglende rutiner for å hindre missforståelser i den muntlige kommunikasjonen mellom txp og skifteleder
  • Manglende bruk av håndbremser på vogner
  • Mulighet for å styre vogner ut av sikkert område uten at lokomotiv har kontroll på vognene
  • Svært begrensede muligheter for å stanse løpsk tog som har kommet ut av sikkert område

Noen av disse problemene har i følge politiets etterforskning vært avdekket gjennom utførte risokoanalyser uten at risikoreduserende tiltak har blitt iverksatt.
Det er derfor ikke overraskende at Jernbaneverket har akseptert straffeansvar etter ulykken.

I tillegg til bøtene til Jernbaneverket og CargoNet er en ansatt i Jernbaneverket gitt påtaleunnlatelse for uaktsomt å ha forårsaket en jernbaneuklykke.

I politiets pressemelding står følgende: «Den ansatte har handlet i tråd med interne rutiner, men i følge påtalemyndigheten er ikke dette tilstrekkelig»

Dette var en formulering Norsk toglederforening fant vanskelig å akseptere. Er det slik at den enkelte tjenestemann/kvinne kan stilles rettslig til ansvar for en ulykke på tross av at alle forskrifter, interne regler, prosedyrer og instrukser var etterlevd?

NTF fryktet konsekvensene og rettet derfor en henvendelse til Jernbaneverkets øverste ledelse og har fått tilbake et svar som er utferdiget av Juridisk seksjon i Jernbaneverket.

Svaret vi fikk sier at man som hovedregel ikke vil bli stilt personlig ansvarlig dersom man har fulgt alle regler til punkt og prikke. Når man tar et lite forbehold er det fordi det siktes mot de vanlige erstatningsregler som sier at alle er ansvarlige for sine handlinger. Dette er ikke noe nytt, og det gjelder ingen strengere regler for Jernbaneverkets ansatte enn for andre i samfunnet.

For å tydeligere forklare hva dette i praksis betyr skriver Juridisk seksjon følgende:
» Noen ganger kan aktsomhetsreglene tilsi at man må gjøre noe mer enn det som står «i boka». Et eksempel kan være der vi oppdager en farlig situasjon, for eksempel der vi ser noen krysse sporet eller på en annen måte skaper risiko. Da er vi nøldt til å gripe inn selv om det ligger utenfor våre arbeidsoppgaver og rutiner.Forsømmer man seg i slike situasjoner kan det resultere i et personlig ansvar, men man vil aldri kunne pållegges et ansvar for situasjoner man ikke kunne forutse eller gjøre noe med. (…) Ansatte i Jernbaneverket kan derfor føle seg trygge på at de ikke kan bli ansvarlige dersom de gjør jobben sin på en forsvarlig måte, og i henhold til vårt regelverk».

Oppsummert betyr dette at å utføre jobben på en forsvarlig måte, og i henhold til regelverk reduserer risikoen for å bli stilt personlig ansvarlig for en ulykke til lik null.

For oss som utfører operativ trafikkavvikling er dette en betryggende avklaring å få på bordet. NTF vet at det de siste dagene har vært diskusjoner omkring dette temaet på arbeidsplassene rundt om.

Vi håper denne avklaringen kan bidra til at våre medlemmer føler seg trygge i sin arbeidssituasjon.

Politiets_pressemelding

Juridisk_vurdering_sjursoya