Første møte i sikkerhetskomiteen avholdt

Første møte for året i sikkerhetskomiteen (SK) ble avholdt i Drammen den 14.05, og kan betegnes som konstruktivt og lovende. Med en fraværsprosent på null, og medbrakt arbeidslyst og pågangsmot, ble tiden vi hadde til rådighet benyttet til å diskutere arbeidsmetoder, komiteens formål, samt flere aktuelle saker.

[quote style=»boxed» float=»right»]JBV må bli flinkere til å inkludere, rådføre seg med og lytte til de operative toglederne[/quote] Arbeidsmetoder

Vi ble enige om å begrense antallet planlagte møter til 2 per år (vår og høst), med øvrig møtevirksomhet etter behov. Dette er etter vårt syn en god og fleksibel ordning. Samarbeid og kommunikasjon forøvrig foregår telefonisk og elektronisk, dog uten bruk av jernbanens foretrukne teknologiske nyvinning; telefaks.

Komiteens formål

Det ble satt av noe tid til å diskutere komiteens formål. Dette kan fremstå noe svevende, men det var viktig for meg som komitéleder å forsikre meg om at vi alle jobber i samme retning i tiden som kommer. Seansen forløp konfliktfritt, og avdekket samtidig en unison oppfatning av at JBV må bli flinkere til å inkludere, rådføre seg med og lytte til de operative toglederne. I mangel av slik operativ deltakelse er det viktig at SK arbeider aktivt og effektivt for å fremme våre meninger og synspunkter der det er nødvendig.

Aktuelle saker

Elektronisk regelbok – TS jobber med en elektronisk regelbok for togledere som samler alle våre nødvendige dokumenter i ett elektronisk oppslagsverk. SK tester dette verktøyet og gir TS tilbakemeldinger. Dette er et etterlengtet verktøy som ikke kan komme en dag for tidlig.

Grafisk rute – Arbeidet med å forbedre de nye grafiske rutene har tilsynelatende stanset. Dette må tilbake på dagsordenen med høy prioritet.

ERTMS – Her har vi tatt kontakt med togledere involvert på teststrekningen for å sørge for tidlig og sterk deltakelse når ERTMS og medfølgende regelverk utformes.

Posisjonskontroll ved telefonkjøring – Vi vil jobbe for en oppmykning av kravet til posisjonskontroll (første/siste tog) ved telefonkjøring.

[quote style=»boxed» float=»right»]Det er gledelig å se engasjementet blant våre kolleger[/quote] – Økt synliggjøring av sikkerhetskomiteen – Vi vurderer ulike strategier for å sikre oss at alle NTFs medlemmer kjenner til SK og vår epost-adresse: sikkerhet@togleder.no

I tillegg til disse eksemplene har vi fått inn noen saker fra foreningens medlemmer – disse sakene har fått relativt høy prioritet. Det er gledelig å se engasjementet blant våre kolleger ,og vi vurderer fortløpende alle saker som blir sendt inn til oss.