Mens vi venter på FIDO

OTI (operativ trafikkinformasjon) er samlebegrepet for innføringen av nye tekniske systemer for ruteplanlegging, distribusjon og strekningsbeskrivelse. OTI delprosjekt 1 (ruteplanlegging) er som kjent tatt i bruk til korttidsplanlegging, og skal etter hvert også tas i bruk innen langtidsplanlegging. OTI delprosjekt 2 er et nytt system for distribusjon av kunngjøringer (heretter kalt FIDO – filtrert distribusjon av operative bekjentgjøringer) som for tiden er under utarbeidelse. Planen er at FIDO skal tas i bruk i 1. kvartal 2014. Systemet skal erstatte dagens manuelle og tekniske systemer for distribusjon av kunngjøringer, sirkulærer, ruteordrer og all annen informasjon som er relevant for trafikkstyringen.

En viktig drivkraft bak ønsket om å innføre et nytt teknisk system for distribusjon er at dette kan effektivisere trafikkstyringen. Kunngjøringer kan nå gjøres tilgjengelig elektronisk for mottaker. I teorien kan togleder dermed sende ordre direkte til tog. Dette forutsetter imidlertid at togselskapet har en teknisk plattform i toget som kan hente kunngjøringene. På samme måte kan togleder sende ruteordre til hovedsikkerhetsvakt direkte, forutsatt at denne har en tilsvarende plattform.

Plattformen det er snakk om er en mobil enhet som er tilkoblet internett, slik som som mobiltelefon, lesebrett eller datamaskin.

For togleder vil ordre kunne sendes raskt og enkelt til sluttmottaker uten å gå veien om et fordelingssted. Fører og hovedsikkerhetsvakt vil få varsel om nye kunngjøringer på sin mobile plattform, og kan lese disse så lenge vedkommende har nettilgang. Togleder og txp vil videre ha full kontroll på om de utsendte ordre er bekreftet mottatt av sluttmottaker. Dette vil også kunne redusere behovet for å fordele ordre muntlig over togradio.

Utfordringen med det nye systemet er at denne funksjonaliteten er avhengig av at fører og hovedsikkerhetsvakt har plattform for å hente kunngjøringer. For et togselskap kan dette løses ved å montere nettbrett i hvert førerrom. En slik løsning er imidlertid ikke regulert i sportilgangsavtalen mellom Jernbaneverket og togselskapene. Det betyr at det ikke kan stilles krav om slik plattform for å kunne trafikkere det nasjonale jernbanenettet.

En annen utfordring er tilgangen til internett. Selv om GSM-R er det eneste nettverket som har dekning langs hele jernbanenettet, er nettverket ikke tenkt benyttet til å sikre internettilgang for sluttmottaker av kunngjøringer. Man har i stedet valgt å la dette være opp til det enkelte jernbaneforetak å finne ut av. I realiteten må jernbaneforetakene basere seg på GSM eller Wi-Fi (der dette finnes). Dette er åpenbart ingen fullgod løsning.

Mangelen på garantert plattform for mottak og begrenset tilgang til internett betyr at det fremdeles vil være behov for å fordele ordre gjennom fordelingssteder som i dag, selv etter innføringen av FIDO-systemet. Dette gjelder særlig dersom det skulle oppstå endringer i togets rute eller infrastruktur etter at toget har kjørt fra utgangsstasjon.

ruteordre1

Oslo Stasjonskontor fordeler opp til flere hundre ruteordre hver dag på vegne av togleder.

Norsk toglederforening kan derfor ikke se at det vil være forsvarlig å avvikle noen av våre faste fordelingssteder før alle sluttmottakere har plattform for mottak og tilstrekkelig god nettilgang. Vi vil ikke ha en situasjon der togradio må benyttes for å fordele ordre i større grad enn i dag. Vi mener tvert imot at utstrakt bruk av togradio for å fordele ordre, i tillegg til å være ødeleggende for punktligheten, også kan bidra negativt til sikkerheten på jernbanen.

 

[box type=»note» style=»rounded» border=»full»]Advarsel: Artikkelforfatteren har ennå ikke sett den faktiske distribusjonsløsningen «live», og det må derfor tas forbehold om at systemets faktiske funksjonalitet kan avvike noe fra det skisserte.[/box]