Kommentarer til stilling som rådgiver simulator ved Norsk jernbaneskole

Det er utlyst stilling ved Norsk jernbaneskole som rådgiver simulator med søknadsfrist 20. oktober. Stillingen er bare utlyst internt i Jernbaneverket. Norsk toglederforening er fornøyd med at det nå skal tilsettes en person fast som skal ha hovedansvaret for å drifte togledersimulatoren. Men vi finner grunn til å gjøre de av våre medlemmer som vurderer å søke stillingen oppmerksom på to forhold som kan være av særlig interesse.

I utlysningen står det at «det legges til rette for opprettholdelse av sikkerhetsgodkjenning gjennom praktisering som togleder». Man forutsettes dermed å skulle opprettholde godkjenning som togleder. Hvordan dette skal ordnes praktisk, nevnes ikke nærmere. Vi har dessverre opplevd at det ikke er helt uproblematisk å få til slik praktisering, ettersom det ikke eksisterer en avtale om dette mellom de berørte enheter i Jernbaneverket. Det er åpenbart viktig at den som har en slik stilling regelmessig praktiserer som operativ togleder.

[quote style=»boxed» float=»left»]Det er klart at det må stilles samme krav til forsvarlig utføring av tjenesten, uansett stillingskode.[/quote] Vi kan ikke forstå hvordan denne praktiseringen uansett skal kunne gjennomføres etter fylte 62 år. Stillingen er nemlig utlyst i stillingskode 1364 seniorrådgiver. Det betyr at stillingen har aldersgrense på 70 år. Til sammenligning har stillingskode 1373 trafikkleder særaldersgrense på 65 år. Norsk toglederforening mener at dersom man skal arbeide regelmessig som operativ togleder, skal man ha stillingskode 1373 trafikkleder. Dette er et syn vi har fått gjennomslag for blant annet når det gjelder operative ruteplanlanleggere, og vi kan ikke se at det skal stille seg annerledes bare fordi man arbeider ved Norsk jernbaneskole.

Grunnlaget for særaldersgrense for 1373 trafikkleder er ikke å gi den enkelte en tidlig pensjonsalder fordi togledertjenesten er spesielt fysisk eller psykisk belastende (selv om det sikkert kan føles slik innimellom). Grunnlaget er derimot at togledertjenesten «…stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier», jf. aldersgrenseloven § 2 (1) a). Det er klart at det må stilles samme krav til forsvarlig utføring av tjenesten, uansett stillingskode. Vi mener derfor at det ville vært mest redelig å lyse stillingen ut i kode 1373 trafikkleder.

Norsk toglederforening vil anbefale eventuelle søkere å sørge for at de får en skriftlig avtale om praktisering som operativ togleder før de takker ja til stillingen.