Reallønnsvekst til alle

Mellomoppgjøret 2013 kom i havn på kvelden tirsdag 30. april. På grunn av overhenget fra fjorårets lønnsoppgjør på 2,2 %, og lønnsglidning på 0,6 % var det ikke rom for et stort lønnsløft i årets mellomoppgjør. Rammen for oppgjøret endte på 3,5 %.

Hovedtariffavtalen i staten gjelder som kjent for to år av gangen. Vi har mellomoppgjør i årene der det ikke forhandles om selve Hovedtariffavtalen, slik som i år. I et mellomoppgjør skal partene bare komme til enighet om lønnstillegg. Det kan ikke benyttes arbeidskamp for å oppnå krav ved mellomoppgjør. Ettersom oppgjøret i «frontfagene» i privat sektor endte på moderate 3,4 %, var det lite midler til fordeling i statlig sektor. Oppgjøret ga følgende resultat:

  • kr. 4200,- for lønnstrinn 19-26
  • kr. 4300,- for lønnstrinn 27-33
  • kr. 4400,- for lønnstrinn 34-40
  • kr. 4500,- for lønnstrinn 41-51
  • 1.07 % for lønnstrinn 52-101

Det ble ikke satt av midler til lokale forhandlinger.

For medlemmer av Norsk toglederforening betyr dette at alle får minst kr. 4500,- i årlig lønnstillegg. Se oppdatert lønnstabell for detaljer.

Vi er tilfreds med at oppgjøret sikret alle medlemmer en reallønnsvekst. Når potten var såpass liten, er vi også fornøyde med at det ikke ble avsatt midler til lokale forhandlinger. Ettersom vi ennå ikke har påbegynt arbeidet med lokal lønnspolitikk i Jernbaneverket, ville fordelingen av en eventuell lokal pott igjen blitt gjenstand for uenighet og motsetninger. Vi ser derfor fram mot neste års hovedoppgjør, og forutsetter at vi da har sluttført arbeidet med å utforme ny lokal lønnspolitikk i virksomheten.