Noen tanker om lokalt oppgjør og lønnspolitikk i Trafikk og marked

Det er med en forsiktig optimisme vi når går inn i de lokale lønnsforhandlingene, spesielt er det knyttet spenning til om hvorvidt arbeidsgiver har forstått hvor galt det er på vei lønnsmessig i divisjonen Trafikk og marked.

Man blir jo noe undrende når man ser den lønnspolitikk som føres. I Trafikk og marked virker det som om det er den evige brannslukking som er virkemidlet når det skal fastsettes lønn. Det er klart at toginformasjon nå har fått en prioritet som vi ikke har sett maken til. Det er et faktum at vår eier, Samferdselsdepartementet, er under sterkt press fra opinionen omkring dette temaet og krever at Jernbaneverket blir betydelig bedre på å informere, spesielt ved store avvik, men også på generell basis. Og la det være helt klart; NTF støtter avgjørelsen om at det skal satses på å bedre informasjonen til kundene.

Det vi ikke forstår er hvorfor dette skal få de merkelige utslagene lønnsmessig vi nå ser. Vårt utgangspunkt er at vi unner alle den lønn de greier å klore til seg, men det må være en sammenheng mellom lønn, ansvar og kompetansekrav.
Slik er det ikke i dag i Trafikk og marked.

Siste eksemplet i rekken er en nyopprettet stilling ved toginfo i Tss Oslo. Denne stillingen vil bli avlønnet ett lønnstrinn høyere enn en togleder ansatt ved andre sentraler enn Tss Oslo. Vedkommende stilling skal inneha arbeidslederansvar, evaluering, oppfølging, kvalitetssikring og skal ha et hovedansvar for informasjonsflyt til eksterne og interne samarbeidspartnere. Med andre ord en viktig funksjon, men forsvarer det da en lønnsplassering over toglederen?

At de eneste faglige kvalifikasjonene som etterspørres er god kunnskap om informasjonssystemene ved Tss Oslo og erfaring som toginformatør gjør ikke saken mer forståelig.Ser man dette opp mot hva som kreves av en togleder blir det hele ekstra uforståelig. En togleder har minimum 3 års internutdanning med diverse krevende eksamener, må bestå arbeidspsykologisk test og må klareres jevnlig i helsetester. I tillegg har man et ansvar som etter vår mening langt overskrider hva en toginformatør har.

Hva er det verste som kan skje dersom en toginformatør slusker med utførelsen av sin jobb?

Og hva er konsekvensen om en togleder gjør det samme?

Hvilken av disse funksjonene risikerer en rettsforfølgelse om man viser uaktsomhet i utførelse av tjenesten?

Er det ikke slik at kompetanse, utdanning og ansvar skal belønnes i Trafikk og marked?

NTF oppfatter på bakgrunn av ovenstående ikke de siste års lønnspolitikk som en verdsettelse av vår kompetanse, erfaring og yrkesutførelse, snarere tvert i mot. Dette oppleves på det nærmest som en hån mot hele yrkesgruppen togleder.

Samtidig stiller arbeidsgiver seg undrende til at vi nå opplever det veldig tungt å rekrutter nye togledere over hele østlandsområdet. Eksempelvis er det tre ganger forsøkt å ansette ny medarbeider til rutekontoret på Hamar uten å ha lyktes, i stedet har man vært nødt til å låne inn personell fra Kristiansand. Videre har det vært lyst ut totalt 3 toglederstillinger ved henholdsvis Tss Drammen og Tss Hamar med totalt 2 søkere!! At Tss Oslo sliter med å få tak i nok kvalifiserte søkere er fra før en kjent sak.

I følge arbeidsgiver er ikke lønna skyld i disse problemene. Denne påstanden er NTF fullstendig uenig i.

Selvfølgelig er lønn en avgjørende faktor om man skal søke seg videre til en ny og mer krevende stilling. Det er vel ingen som søker seg til toglederjobben fordi den er glamorøs eller prestisjefylt?
Ei heller fordi arbeidshverdagen er letter og mer tilpasset den enkeltes behov for helgefri eller ferie sammen med familien.

NTF har gjentatte ganger advart om dette rekrutteringsproblemet, og at det vil gripe om seg dersom arbeidsgiver ikke snarest oppfatter alvoret i situasjonen og gjør nødvendige grep.

Jernbaneverket står ovenfor store utfordringer, både i dag, men også i tiden som kommer. Det skal bygges og vedlikeholdes infrastruktur i en grad som si aldri har sett maken til. Har man ikke tilgang på tilstrekkelige ressurser på togledelse og rutekontorer vil dette kunne bli tungt å gjennomføre.

NTF håper Jernbaneverket forstår at mangel på ressurser som følge av en lite gjennomtenkt lønns- og rekrutteringspolitikk i forbindelse med toglederyrket, i verste fall kan føre til forsinkelser av vedlikehold/utbygging, eller også en reduksjon i togproduksjonen.

Med dette som bakteppe er det altså at vi nå skal starte opp de lokale lønnsforhandlingene. NTF håper Jernbaneverket forstår at noe må gjøres med avlønningen for togledergruppen, men vi frykter at man fortsetter videre i gamle opptråkkede spor…

Har du meninger om dette innlegget? Logg deg i så fall inn  på forumet og si din mening.