Hva betyr overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR for meg?

Vi er blitt utfordret på å forsøke å si noe om hva overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR vil bety for det enkelte medlem. Det er ikke enkelt, og særlig ikke på lengre sikt.

Men det vi kan si noe om er hvilke endringer som umiddelbart vil skje etter 1.1.2017, når Bane NOR blir arbeidsgiver for de aller fleste medlemmer i Norsk toglederforening. Svaret er at lite eller ingenting vil endre seg med en gang.

Selv om alle tariffavtaler bortfaller som følge av at Bane NOR er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter og har benyttet seg av muligheten til å være ubundet av eksisterende tariffavtaler, vil dette ikke berøre det enkelte medlem. Alle bestemmelser i eksisterende tariffavtaler vil videreføres som individuelle rettigheter inntil nye tariffavtaler er på plass.

Det er dermed ingen grunn til å være bekymret for slikt som lønn, arbeidstid, ferie, fleksitid osv. kun som følge av at vår arbeidsgiver blir Bane NOR.

Ettersom vi ikke har noen tariffavtale etter 1.1.2017, er det heller ikke fredsplikt. Det betyr at vi fritt kan gå til streik for å få opprettet en tariffavtale. Overgangen fra stat til Spekter vil endre spillereglene mellom partene i virksomheten. Samtidig som arbeidsgiver får vesentlig større makt over hvordan virksomheten skal organiseres og styres (forhandlingsinstituttet ved omorganiseringer faller bort), vil vi gis en reell streikerett for å få gjennom våre krav i framtidige tariffavtaleforhandlinger.

Forhandlinger om opprettelse av nye tariffavtaler for Bane NOR ventes å starte opp rett over nyttår. Vårt utgangspunkt er at vi skal klare å lage en ny tariffavtale som er bedre for medlemmene enn dagens avtaleverk, og at tariffavtalen også skal omfatte mye av det som i dag ligger i særavtaler. Det er også klart at det som i dag ikke er tariffavtalt (f.eks. pensjon), vil være et sentralt tema fra vår side i kommende forhandlinger om ny tariffavtale.