Trafikk og marked har framlagt sitt forslag til beslutning

4. januar var det endelig tid for å bli orientert om hvordan ledelsen ser for seg den framtidige strukturen for trafikkstyringssentralene og ruteplan samt elkraftstyringen og toginformasjon. Forslaget er av en slik karakter at det skal føres forhandlinger om alle sakens sider. Partene har som målsetning å sluttføre forhandlingene innen slutten av januar måned.

Om forslaget

Arbeidsgiver har redegjort for sitt forslag i en e-post sendt til alle berørte ansatte. Kort fortalt legger arbeidsgiver opp til en løsning med én trafikkstyringssentral i hvert av dagens trafikkområder, der både operativ ruteplanlegging, elkraftstyring og toginformasjon skal være en integrert del av sentralene. Sentralenes plassering er forslått til Trondheim, Bergen og Oslo.

Om forhandlingsforløpet

Partene er enige om at forhandlingene skal føres som lukkede forhandlinger. Det blir dermed ikke anledning til å drøfte forslagets innhold nærmere med medlemmene så lenge forhandlingene pågår. Vi har akseptert en slik innretning på forhandlingene fordi vi mener det vil gi den beste muligheten for å komme til enighet om en løsning som er best mulig for medlemmene.

Vårt syn på saken

Norsk toglederforening ser at forhandlingene vil bli krevende. Arbeidsgivers forslag til løsning er i stor grad i samsvar med det som tidligere er analysert og foreslått. Vårt syn på saken ligger dermed også fast. Det er ingen tradisjon i Norsk toglederforening for at de tillitsvalgte fatter avgjørelser på tvers av medlemmenes vilje. Slik vil det heller ikke være i denne saken. Vårt formål er å komme fram til enighet med arbeidsgiver om et resultat som er godt for begge parter.

Saken er av den største betydning ikke bare for Jernbaneverket, men også for hele jernbanesystemet. Det er derfor avgjørende at vi finner en løsning som ikke fører til tap av kjernekompetanse innen toglederyrket, slik at vi kan sørge for en god og sikker trafikkstyring også i framtiden.