Kjære medlemmer

Sommerferien er over, og vi tar fatt på høstens mange spennende utfordringer for oss i Norsk toglederforening. Høstens høydepunkt blir selvfølgelig det lokale lønnsoppgjøret. Vi arbeider nå med å ferdigstille våre krav, og går som vanlig inn i oppgjøret med en positiv innstilling. Det er imidlertid mange andre saker og prosjekter som også starter opp denne høsten.

Prosjektet som skal se på lokalisering og organisering av trafikkstyringssentralene har oppstartsmøte den 2. september. Det er forventet at det vil bli fattet en beslutning i saken før sommerferien 2015. Snart vil det starte opp et prosjekt som skal se på organiseringen av taktisk og operativ ruteplan. Disse prosjektene må naturligvis ses i sammenheng.

Vi har nå jevnlige møter i det formelle samarbeidsutvalget i Trafikk og marked. Opprettelsen av dette utvalget har vesentlig bedret samarbeidet mellom partene, og bidratt til at begge parter bedre kan ivareta sine roller etter Hovedavtalen / tilpasningsavtalen. Sist fredag var det dessuten et seminar for de viktigste samarbeidsutvalgene i Jernbaneverket, der Arbeidsgiverseksjonens dyktige jurist Elin Ludvigsen Kjenn ga en fin innføring i reglene for medbestemmelse og samarbeidsutvalgenes rolle. I den etterfølgende diskusjonen kom det fram at det særlig er hvordan medbestemmelse skal praktiseres i prosjekter og liknende, som kan by på utfordringer. Det er i slike tilfeller viktig å skille mellom prosjekter som skal vedta eller beslutte noe (som f.eks prosjektet for ny kontorplassering), og prosjekter som bare tar sikte på å utrede en problemstilling (slik som f.eks det kommende prosjektet om organisering av ruteplan). I sistnevnte tilfeller skal organisasjonene medvirke i prosjektet, men selve medbestemmelsen (drøftinger/forhandlinger etter Hovedavtalen) skal foregå utenfor prosjektet.

Denne uka var det oppstartsmøte for de lokale lønnsforhandlingene på mandag. Selve forhandlingene begynner ikke før 13. oktober, men det er viktig å gjennomgå hvordan forhandlingene praktisk skal gjennomføres allerede nå. Samme dag var det også samarbeidsutvalgsmøte i Trafikk og marked. Onsdag er det medlemsmøte ved TSS Oslo, der bl.a lønnsoppgjøret er på dagsorden. Fredag har jeg møte i Drammen med sikkerhetskomiteens leder Bård Johnsen, for å gjennomgå våre innspill til høringen på nytt regelverk for ERTMS-strekninger som har frist 1. september.