Kjære medlemmer

Tiden går fort, og ukene flyr avgårde. Her kommer en kort oppdatering på siste ukers aktiviteter i foreningen.

Lørdag 22. mars deltok jeg på Signal- og teleteknikernes forenings landsmøte. Landsmøtet er foreningens øverste organ, og tilsvarer vårt eget årsmøte. Vi gratulerer Rune Bloch-Johnsen som ikke overraskende ble gjenvalgt som leder.

Onsdag 26. mars var det så årsmøte i STAFO Fellesrådet ved JBV, der Norsk toglederforening fikk innvalgt undertegnede som nestleder, og Fredrik Smeby som sekretær. Ettersom vi pr. 31.12.2013 hadde over 150 medlemmer (dette tallet inkluderer pensjonister), fikk vi også et tredje styremedlem inn i Fellesrådet. Denne plassen valgte styret i Norsk toglederforening å gi til Gry Rogne. Rune Bloch-Johnsen ble gjenvalgt som leder i Fellesrådet.

Det endelige mandatet for prosjektet som skal vurdere konsekvenser og muligheter ved sammenslåing og lokalisering av nye trafikkstyringsentraler er ennå ikke ferdig, men det er nå klart at det vil bli en del endringer i mandatet i forhold til førsteutkastet.

Det forhandles for tiden med for å få på plass ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen og nytt personalreglement for Jernbaneverket. Tilpasningsavtalen er en avtale som regulerer hvordan fagforeningenes medbestemmelse etter Hovedavtalen skal praktiseres i virksomheten. Denne avtalen er jeg trygg på at vi skal komme til enighet med arbeidsgiver om.

Når det gjelder personalreglementet, er det imidlertid noen utfordringer. Personalreglementet regulerer blant annet organiseringen av tilsettingsrådene og personalkomiteen. Norsk toglederforening er opptatt av at vi skal ha et personalreglement som sikrer at tilsettingsprosessen i Jernbaneverket er rettssikker, og at alle tilsettinger skjer på et objektivt og saklig grunnlag. Vi har forståelse for at saksbehandlingen i slike saker også må ivareta hensynet til effektivitet, og håper vi kan komme til enighet om et reglement som ivaretar både hensynet til rettsikkerhet og effektivitet.

Et viktig fokusområde framover vil bli å sikre oss deltakelse og medbestemmelse i ERTMS-prosjektet. Dette gjelder alle sider av prosjektet, men særlig ny CTC (den berømmelig TMS’en), og utformingen av regleverket for ERTMS-strekninger er det avgjørende at Norsk toglederforening har reell medbestemmelse på. Utfordringen i så måte er at prosjektet drives av Infrastrukturdivisjonen, slik at det er ekstra viktig at hensynet til togledelse og den operative trafikkstyringen ivaretas fra vår side.