Kjære medlemmer

Forhandlingene i årets lokale lønnsoppgjør pågår fremdeles for fullt. Som kjent er siste frist for å bli enige fredag 31. oktober, og jeg håper at vi vil lykkes med å komme i mål innen fristen.

Den siste tiden har jernbanen vært utsatt for flere uheldige hendelser som har fått store konsekvenser for jernbaneforetakene og deres kunder. Det er ikke lett for utenforstående å forstå hvordan et nedrevet dvergsignal kan lamme jernbanetrafikken på Oslo S i nesten 10 timer slik det skjedde sist torsdag. Det geografiske sikringsanlegget som styrer Oslo S er et svært avansert anlegg som krever spisskompetanse for å lokalisere (og rette) feil i. Det er derfor viktig at det nå settes fullt fokus på å sørge for at det blir enklere å lokalisere slike stoppende feil. Her må det lyttes til de signalmontørene som faktisk jobber med feilretting. Vi ser dessverre at det har blitt vanskeligere å lokalisere jordfeil i GS-anlegget, selv om det heldigvis har blitt gjennomført tiltak slik at jordfeil ikke lenger nødvendigvis slår ut hele anlegget på en gang.

Vi vet nå hva som forårsaket feilen og hvilket jernbaneforetak som var ansvarlig. Vi stiller oss naturligvis spørsmålet om kontrollen og tilsynet med enkelte jernbaneforetak er for dårlig. Selv om vi ikke kjenner konkret hva som var årsaken til at toget rev ned dvergsignalet, mener vi det neppe var tilfeldig at det skjedde med akkurat dette jernbaneforetaket. Norsk toglederforening ved sikkerhetskomiteen tok problemet med mangelfull lastsikring hos jernbaneforetaket opp med Statens jernbanetilsyn i en epost datert 16.06.2014, der vi bl.a påpekte:

Sakens kjerne er at det foreligger tilsynelatende mangelfull sikring av tømmer- og flislast.

1. Tømmeret er lastet like høyt som (og til tider i topper høyere enn) sidestøttene, uten øvrig lastestramming eller sikring (i form av eksempelvis kjetting). Dette medfører en reell risiko for at tømmer kan falle av ved f.eks. høy hastighet i skarpe kurver.

2. Flis fraktes i en type godscontainer uten tak, og uten noen annen form for toppsikring. Dette medfører at flis kan falle av under kjøring (særlig i tunnel), og kan treffe motgående tog eller i verste fall reisende på stasjoner. For øvrig medfører også dette at pukken forurenses.

I begge tilfellene kan lasten fremstå utilstrekkelig sikret for å begrense skadeomfang ved avsporinger eller lignende. At disse togene fremføres igjennom tettbygd strøk forsterker også viktigheten av å følge opp saken.

Nå gikk det heldigvis ikke fullt så ille som vi advarte mot i denne eposten, men vi mener denne hendelsen viser at jernbanetilsynet må fortsette å følge opp lastsikringen hos godsforetakene, og da særlig hos det direkte ansvarlige selskapet. At det aktuelle toget kjørte uten last er i så måte uvesentlig, ettersom lastsikring også er et spørsmål om hvordan man sikrer at løse deler på kjøretøy og godsvogner ikke kan forårsake skade.

Hvis du ser eller opplever noe som kan være en fare for sikkerheten på jernbanen, eller har andre sikkerhetsrelaterte spørsmål eller bekymringer kan du rette en henvendelse til sikkerhetskomiteen ved å sende en epost til sikkerhet@togleder.no