Kjære medlemmer

Her kommer en kort oversikt over hva som skjer denne uka, og litt informasjon om framdriften i OTI-prosjektet.

Mandag hadde jeg kontordag. Tirsdag var det møte i styringsgruppa for OTI-prosjektet, etterfulgt av møte i ressursgruppa for organisering av HR-funksjonen i Jernbaneverket. Onsdag var det først demonstrasjon av siste versjon av FIDO, og deretter referansegruppemøte for ERTMS-prøvedrift på Østfoldbanens Østre linje. Torsdag er det kontordag. Fredag er det styremøte i STAFO Fellesrådet.

På OTI-styringsgruppemøtet kom det fram at det vil komme en ny versjon (4.2) av TPS i løpet av oktober, som skal inneholde en viktig forbedring når det gjelder dagsgrafene våre. I den nye versjonen skal programmet selv se når det foretar overskrivinger, og dermed kunne forhindre dette. En slik funksjonalitet er sterkt etterspurt blant våre operative togledere, og jeg håper at denne vil bidra til å fjerne det aller meste av overskrivinger fra dagsgrafene. Det planlegges også å gjennomføre oppfriskningskurs for ruteplanleggere i bruk av TPS, men her er tidspunkt foreløpig ikke fastsatt. Det ble også bestemt å nedsette en gruppe som skal finne årsaken til tregheten som mange ruteplanleggere opplever i TPS-systemet.

Arbeidet med FIDO-programvaren går stadig fremover. Det skal gjennomføres en endringsanalyse for å se på hvilke endringer innføringen av systemet vil få for hele organisasjonen. Det er imidlertid klart at systemet vil bli et svært viktig arbeidsverktøy for våre operative togledere. Det er særlig fordelingsoppgavene som kan medføre en god del merarbeid. Togleder må nå selv holde oversikt over alle fordelingsoppgaver på egen strekning/trafikkstyringssentral. Jeg mener derfor det er avgjørende at FIDO får en egen skjerm på hver arbeidsplass. Det vil ikke være forsvarlig å kjøre dette systemet på samme skjerm som TIOS, banenett, styringssystem osv. Jeg har forståelse for at noen kanskje mener at vi har nok av skjermer på arbeidsplassene, men ettersom FIDO vil være en viktig del av sikkerhetstjenesten er det nødvendig at togleder til enhver tid har FIDO-bildet åpent og tilgjengelig.

Til sist vil jeg minne om at det fremdeles er anledning til å komme med innspill til rapporten om framtidig trafikkstyring. Send dine innspill til meg senest mandag 23.september.