Kjære medlemmer

Her kommer en kort oppdatering på noen av de viktigste sakene vi jobber med for tiden.

Kollegaveiledning

Det skal nok en gang settes i gang med kollegaveiledning ved alle togledersentralene. Arbeidsgiver vil peke ut en person ved hver sentral (i Drammen blir det to, og Oslo tre) som skal ha ansvar for å gjennomføre disse veiledningene. Det vil bli gjennomført kurs for den som blir tatt ut til å være kollegaveileder. Etter forhandlinger ble vi enige med Jernbaneverket om at kollegaveileder får kr. 500,- pr. vakt for å gjennomføre veiledning. Vi får håpe at denne summen er tilstrekkelig til at det lar seg gjøre å gjennomføre kollegaveiledning som planlagt.

Vi mener det er avgjørende at det er de rette personene som settes til en slik oppgave. Ikke bare skal man ha tillit hos sine arbeidskamerater, men det er naturligvis avgjørende at man sier fra dersom det er ting som den enkelte må gjøre annerledes. Rollen som kollegaveileder kan derfor være svært krevende, men også givende for den som egner seg til oppgaven.

Ny organisasjonsstruktur for trafikkstyring

Dette prosjektet med mange navn hadde oppstartmøte 3. september der alle våre deltakere var til stede. Vi fikk en gjennomgang av bakgrunn og fremdriftsplan for prosjektet, som vil bli gjennomført ved at de to arbeidsgruppene der henholdsvis Jarle Akselberg og Fredrik Smeby deltar for oss, avholder en rekke heldagsmøter rundt i landet.

Vi mener det er avgjørende at det informeres godt underveis i denne prosessen. Mange medlemmer er usikre på hva framtiden vil bringe. Det er også mange som (med god grunn) ikke helt forstår hvorfor det er nødvendig å jobbe med en slik plan som denne. Fra vår side vil vi understreke at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for å informere de ansatte i denne saken. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å informere medlemmene, og jeg regner med at dette vil bli tema på medlemsmøtene i november der leder og nestleder skal delta.

Utpeking av instruktører til Norsk jernbaneskole

Det er bestemt at utpeking av instruktører og timelærere til Norsk jernbaneskole heretter skal gjøres av skolen selv. Dette er i tråd med hva vi har ønsket i lang tid. I den forbindelse var nestleder Fredrik Smeby i møte med jernbaneskolen for å drøfte den praktiske gjennomføringen av dette.

Utpekingen vil i utgangspunktet baseres på kvalifikasjoner. Men det må også tas hensyn til at det er en viss geografisk spredning på instruktørene, slik at belastningen på den enkelte togledersentral ikke blir for stor.

Vi mener det er avgjørende at den enkelte togdriftsleder tar sitt ansvar for virksomheten på jernbaneskolen, og ikke legger hindringer i veien for at våre instruktører og timelærer kan frigis slik skolen måtte ønske.

Reserveløsning

Det jobbes med å utvikle nye rutiner og prosedyrer for hva som skal skje når en togledersentral må evakueres, og det dermed oppstår behov for at  fjernstyringen av banestrekninger midlertidig flyttes til en annen togledersentral. I følge dagens rutiner skal den som overtar fjernstyringen være assisterende togleder, slik at toglederansvaret er uendret selv om fjernstyringen flyttes til en annen togledersentral. Spørsmålet er om de nye rutinene skal gjøre endringer på dette prinsippet eller ikke.

For å være helt sikre på at de nye rutinene er sikkerhetsmesig forsvarlige, har vi blitt enige med TS om at det skal gjennomføres ekstra risikoanalyser før det vil bli gjennomført noen endring i ansvarsforholdet ved flytting av banestrekninger mellom togledersentraler. I dette arbeidet vil sikkerhetskomiteens leder Bård Johnsen delta som våre representant.

Sammenslåing av STAFO og Delta?

Her kan du lese mer om planene om en felles organisasjonsstruktur for STAFO og Delta.

Vi vil understreke at dette ikke innebærer noen endring av Norsk toglederforenings virksomhet eller påvirker medlemmenes rettigheter og medlemsfordeler negativt. Vi mener tvert i mot at en slik felles organisasjonsstruktur vil innebære et løft for vårt arbeid for toglederstanden og at medlemmene vil kunne ivaretas enda bedre gjennom en ny og sterkere organisasjon.

Vi vil også informere nærmere om denne prosessen og veien videre på de nevnte medlemsmøtene i november.

Jernbaneverket som statsforetak?

I siste Jernbanemagasinet og på banenettet har vi kunnet lese at Jernbaneverket har forslått å omgjøre etaten til et statsforetak. Dette begrunnes i at det da vil være mulig å drive mer rasjonelt og forretningsmesig, uten å være like avhengige de årlige prioriteringer fra storting og regjering i statsbudsjettet.

Vi frykter at at dette kan få negative følger for de ansattes rettigheter, slik som pensjonsordning og særaldersgrenser. Vi er også bekymret for at de ansattes rett til medbestemmelse gjennom sine tillitsvalgte etter Hovedavtalen blir svakere i et statsforetak. Det kan imidlertid også bety at det blir mulig å gjennomføre reelle forhandlinger om en rekke lønn- og tariffspørsmål uten hensyn til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser.

Det er ingen hemmelighet at den sittende regjering har varslet en omfattende reform av jernbanesektoren. Jernbaneverkets forslag om å omgjøre etaten til statsforetak er bare ett av mange innspill til hvordan en slik reform kan gjennomføres. En stortingsmelding om saken er varslet innen utløpet av året.