Kjære medlemmer

Nå begynner det å bli en stund siden siste ukesinfo. Det skyldes ikke at det har vært lite å gjøre, men snarere at mange av de sakene vi jobber med for tiden er av en slik karakter at så lenge de ikke er ferdigbehandlet bør de ikke informeres om.

Samarbeidsutvalget i Trafikk og Marked hadde sitt første møte den 26. mai. Utvalget er et formelt utvalg der fagforeningenes medbestemmelse etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen skal utøves. I tillegg skal det opprettes lokale samarbeidsutvalg under trafikksjefene der medbestemmelsen skal utøves lokalt. Samarbeidsutvalgets andre møte var i dag, 24. juni, der vi kom til enighet om en avtale om hvordan medbestemmelsen praktisk skal gjennomføres i Trafikk og Marked. Det er positivt at medbestemmelsen og samarbeidet mellom partene nå er formalisert etter tilpasningsavtalen til Hovedavtalen for Jernbaneverket, og jeg håper det vil vise seg at det fører til at fagforeningene involveres bedre og på et tidligere tidspunkt enn tidligere.

Etter tilpasningsavtalen skal samarbeidsutvalget på korrekt nivå informeres når det «foreligger et forslag om å sette i gang et prosjekt, tiltak eller lignende som får eller kan få konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon». Dersom det avtales at medbestemmelsen etter Hovedavtalen skal foregå i prosjektet eller tiltaket, skal det inngås skriftlig avtale i samarbeidsutvalget om hvordan medbestemmelsen skal praktiseres. Dette vil nå bli gjort i forbindelse med prosjektet for framtidig struktur på trafikkstyringsfunksjonen.

Det var ikke overraskende at medlemmene i YS Stat svarte ja til den nye Hovedtariffavtalen i uravstemningen. Hele 72 prosent stemte for forslaget, og dermed ser vi fram mot høstens lokale lønnsoppgjør.

I høstens oppgjør er det som kjent en relativt stor pott som er til disposisjon. Norsk toglederforening mener det kreves en særlig innsats for å løfte grupper med nøkkelroller i Jernbaneverkets kjernevirksomhet når vi nå har hele 1,75% av lønnsmassen å benytte. Forhandlingene er planlagt gjennomført i perioden 13.10 – 24.10, med en absolutt siste frist den 31.10. Jeg har stor tro på at å gjennomføre reelle forhandlinger over en kortere tid enn tidligere vil gi bedre forhandlingsklima mellom partene.

Når det gjelder konkrete krav i det lokale lønnsoppgjøret, er det ennå for tidlig å si noe om det, annet enn at vi vurderer flere mulige modeller. Vi er selvfølgelige åpne for innspill og krav fra enkeltmedlemmer og grupper i den forbindelse, og må ha slike i hende senest 31.8. Vi vil naturligvis gjøre vårt beste for å ivareta alle medlemmer i lønnsoppgjøret, uavhengig av om vi mottar krav eller ikke.

Det er utvilsomt uheldig at vi på nytt går inn i et lokalt lønnsoppgjør uten å ha en lokal lønnspolitikk å basere oss på. For å bøte på dette vil vi i år få tilgang til en utvidet lønnsstatistikk, inkludert lønnsplassering for alle ansatte i Jernbaneverket til bruk under lønnsforhandlingene. Jeg håper dette kan bidra til at partene kan møtes på noenlunde likeverdige vilkår når høstens forhandlinger tar til.