Tirsdag 8. november deltok foreningen på Trafikk og Markeds virksomhetsplanlegging for 2012

Det er ingen tvil om at Trafikk og Marked (T&M) har store ambisjoner for det kommende året. Det har vært en voldsom fokus på stasjoner, kunder og informasjon den siste tiden. Til og med så mye at vi føler at fokuset omkring styring av trafikk og ivaretagelse av sikkerheten i forbindelse med dette er kommet litt i i bakgrunn. Man skal ikke glemme at leveransen av sikker og god togfremføring skal og må være den høyeste prioritert oppgaven i T&M.

Også for 2012 planlegges det en rekke aktiviteter forbundet med stasjonsdrift og forbedret kundeinformasjon. Uavhengig av dette ønsker vi denne omgang å fokusere på aktiviteter som direkte vil berøre toglederne.
Nedenfor vil vi gjøre rede for noen av aktivitetene, og til slutt gi en generell kommentar til disse.

  • Sjekklister for togleder
  • Disse vil i løpet av 2012 bli evaluert. Både med tanken på bruk, og ikke minst hvorvidt det er behov for flere sjekklister enn det vi har i dag.
  • Etterutdanning av togledere
  • For 2012 planlegges det faktisk med forholdsvis mye til vår etterutdanning. Det vil bli avholdt 2 dagers medarbeiderkonferanse hvor noe av fokuset vil være på læring av uønskede hendelser. Her ønsker man å få til en erfaringsoverføring mellom de ulike trafikkstyringssentralene ved å bruke reelle hendelser som eksempler.
  • Det planlegges å gi alle togledere 2 dagers trening i simulatorsenteret ved Jernbaneskolen på Grorud. I forbindelse med dette skal det også trenes på beredskap og varsling i forbindelse med ulykker
  • I tillegg ønsker T&M å innføre ordningen med kollegaveiledning i alle togledersentraler.
    Et lite appropos i den forbindelse. Drammen og Oslo var utpekt som piloter på denne ordningen. Ved Tss Oslo har de som var valgt ut som kollegaveiledere valgt å trekke seg som følge av uenighet med T&M om den økonomiske kompensasjonen for oppgaven. Dermed er situasjonen den at det kun er i Drammen at piloten fortsatt gjennomføres. Spørsmålet er om en pilot kun i Drammen er tilstrekkelig for å høste erfaringer nok til å innføre kollegaveiledning i hele landet.

I tillegg til dette skal det utarbedes en ny standard for kommunikasjon. Dette er et arbeid som starter opp en av de nærmeste dagene og som skal være avsluttet i god tid før sommeren 2012.
En ny standard for kommunikasjon vil med stor sannynslighet kreve en revisjon av TJN. Dermed vil man også måtte sette av tid til opplæring i disse endringene.

Sikkerhetskontoret ønsker for 2012 å gjennomføre minst 2 kontrollavspillinger av lydbånd. i disse dager foreligger resultatet fra den første avspillingen som er foretatt etter noen års pause. Funnene i denne viser at det er mange av de samme feilene som går igjen mange steder.

For Norsk toglederforening gir dette en indikasjon på at det er noe feil med regelverket. Et eksempel er at togleder kan måtte oppgi sitt navn opptil 3 ganger i samme rutinesamtale. Dette er meningsløst av flere grunner. For det første er samtalen tapet slik at hvem som er togleder er dokumentert på et lydbånd, for det andre er vedkommende togleders navn på ingen måte sikkerhetskritisk informasjon.
Vi håper at arbeidsgruppen som skal jobbe frem en ny standard for kommunikasjontar dette med seg i sitt arbeid.

Synergi er en gammel baby som det også i 2012 skal være fokus på. I stedet for å stresse at antall innmeldinger må øke, ønsker man for 2012 å fokusere på høyere kvalitet på det som meldes inn. Man vil også fokusere på å bruke innmeldte saker til organisatorisk læring. Det betyr at saker med en viss alvorlighetsgrad skal gjøres kjent for alle slik at vi kan lære av dem.

NTF mener dette er på høy tid. Alt for lenge har vi sett et ensidig fokus på antall innmeldte saker, og for lite på hva som faktisk meldes inn.

Sikkerhetskontoret i T&M vil også rette fokus mot vårt nye styringssystem og gjøre en jobb med kvalitetsikring av den dokumentasjonen som ligger i systemet. Selv om dette nok vil kreve mye tid og ressurser mener NTF at dette må være en høyt prioritert oppgave. Vi er helt avhengige av at den dokumentasjon vi finner i styringssystemet er oppdatert og korrekt.

Ellers er det verdt å merke seg at Trafikk Øst melder om problemer med rekruttering til toglederyrket. NTF har i mange år sagt at noe må gjøres med rekrutteringen til vårt yrke før det er for sent. Det er et tankekors at Tss Oslo meldte om et behov for 8 toglederaspiranter til høstens kull, men at kun 2 aspiranter oppfyllte kravene og nå går på Jernbaneskolen.
Det kan virke som om at søkermassen også utenfor Tss Oslo er på vei nedover. Balnt annet vet vi at Stavanger søkte etter toglederaspiranter uten å få en eneste søker!!

Hver gang vi har tatt opp dette med T&M har vi fått svar om at de nye trafikkaspirantene er svært motiverte til å bli togledere. Det har det vært utdannet tildels store Txp-kull de siste 2-3 årene. Det er nettopp disse T&M har sagt gang på gang at er svært motiverte til å blir togledere.
Hvorfor søker de da ikke som togleder?
Har man det for bra som Txp?
Dersom svaret er at man har det så bra som txp at man ikke ønsker den ekstra belastningen og ansvaret som en toglederjobb er, må man se på tilak for å bøte på dette.
Slik NTF ser det er det to ulike innfallsvinkler:
Enten må Txp jobben gjøres mindre attraktiv, eller så må toglederjobben gjøres mer attraktiv. Det er kun et riktig svar på dette, og det er ikke å gjøre Txp jobben mindre attraktiv…

Hva mener NTF om planene for 2012?

Virksopmhetsplanen for T&M for 2012 inneholder mange gode tanker og ambisjoner. Vi er først og fremst bekymret for realismen i aktivitesnivået det legges opp til. Har vi ressurser til å gjennomføre alle planene?
For toglederne innebærer det å bruke 2 dager til medarbeiderkonferanse, 2 dager til trening i simulator og i tillegg kommer eventuell opplæring i forbindelse med eventuell ny standard for kommunikasjon.
Ut over dette kommer alle toglederressurser som avgis til prosjektdeltagelse, jernbbaneskolen, analysearbeid osv. Vi vet også at Utbygging stadig etterspør mer toglederressurser til sine prosjekter.
Som vi vet er de fleste togledersentralene i en allerede presset personalsituasjon, hvor man til tider sliter med å fylle tjenestelister og avgi personale til ordinær ferie.

På bakgrunn av dette er NTF skeptisk til om det faktisk er gjhennomførbart med et så høyt amibsjonsnivå. Vi mener at T&M må prioritere vekk noen av aktivitetene og heller satse på å gjennomføre disse 100% i stedet for å presse gjennom alle aktivitetene og kun klare gjennomføre med 70% velykkethet.

NTF mener at det som i første rekke må prioriteres er rekruttering til toglederyrket. Først når alle togledersentraler er riktig bemannet mener vi det er forsvarlig med et ambisjonsnivå som det legges opp til for 2012.