thumb_l__nnsforh2Forhandlingene om fordelingen av midlene i det lokale lønnsoppgjøret i Jernbaneverket nærmer seg. Det er avsatt totalt 1,1% av lønnsmassen til fordeling. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober.

Det første spørsmålet er hvordan disse midlene skal fordeles i Jernbaneverket. Det er forutsatt av de sentrale avtalepartene (staten og hovedorganisasjonene) at hver statlig virksomhet skal ha en lokal lønnspolitikk. Lønnspolitikken skal utarbeides av partene i felleskap, med sikte på å komme fram til en felles plattform for hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Lønnspolitikken skal utformes slik at kompetanse og ansvar gir lønnsmessig uttelling. Her oppstår det med en gang et problem for partene i Jernbaneverket. Vår lønnspolitikk består for tiden bare av noen vagt formulerte overordnede målsetninger som ikke kan sies å ta hensyn til kravet om at lønnspolitikken skal sikre at kompetanse og ansvar gir uttelling. Den lokale lønnspolitikken i Jernbaneverket er likevel forutsatt å være i samsvar med de til en hver tid gjeldene bestemmelser og krav i Hovedtariffavtalen (noe annet ville forøvrig vært tariffavtalestridig).

Hva betyr dette for hvordan de lokale forhandlinger skal føres i 2012? Slik Jernbaneverkets lokale lønnspolitikk er utformet, kan denne ikke direkte legges til grunn for de lokale forhandlingene. I stedet må partene i Jernbaneverket føre forhandlinger på grunnlag av det som er avtalt i Hovedtariffavtalen pkt. 7.2.3.1, som slår fast at kompetanse og ansvar skal gi lønnsmessig uttelling. Dette har begge parter forpliktet seg til å legge til grunn for den lokale lønnspolitikken, og det må derfor forutsettes at begge parter i de lokale forhandlingene i 2012 fremmer krav som sikrer at kompetanse og ansvar gis uttelling.

Spørsmålet er videre hva dette betyr for de krav Norsk toglederforening vil fremme på vegne av sine medlemmer? Norsk toglederforening vil ta behørig hensyn til det som er avtalt mellom de sentrale  avtaleparter, og fremme et krav som sikrer at kompetanse og ansvar gir uttelling i årets lokale lønnsoppgjør. Våre medlemmer har stillinger som krever den fremste spisskompetanse innen vårt fagområde. Våre medlemmer har stillinger som holdes ytterst ansvarlig for sikkerheten på jernbanen. De av våre medlemmer som arbeider operativt med togledelse har det overordnede operative ansvaret for sikker og punktlig jernbanedrift, og er ansvarlig for at alle som arbeider i og ved spor kan gjøre dette sikkert og effektivt. De av våre medlemmer som arbeider i andre stillinger i Jernbaneverket har alle et stort individuelt ansvar for å sikre at deres arbeid påvirker sikkerheten på jernbanen på den aller beste måte.

Likevel opplever vi at den avgjørende kompetansen og det overordnede ansvaret våre medlemmer innehar, ikke har gitt lønnsmessig uttelling. Vi har i dag en situasjon der mange av våre medlemmer har lavere reallønn enn en rekke av de mer underordnede stillinger innen trafikkstyring i Jernbaneverket. Dette kan ikke fortsette.

Norsk toglederforening vil på bakgrunn av dette fremme krav om at alle medlemmer gis et vesentlig tillegg på  A-tabellen i årets lokale lønnsoppgjør. Vi forventer at Jernbaneverket stiller seg positive til våre krav, og ser fram til fruktbare forhandlinger i tiden som kommer.