I forbindelse med siste kontroll av samtaledisiplin og utførelse av sikkerhetstjeneste gjennomført av sentralt sikkerhetskontor, er det klare bevis for at simulatortreningen alle togledere for første gang gjennomførte denne våren, er en effektiv måte å drive kompetanseheving på.
Vårens simulatortrening satte fokus på områder som fremføring av tog forbi signaler som ikke kan vise kjørsignal samt beredskap og varsling. I forhold til tidligere funn ved slike kontroller viser siste gjennomgang en vesentlig forbedring, og da spesielt innenfor områdene det ble trent på i simulatoren. Dette er neppe tilfeldig og viser, etter Norsk toglederforening sitt syn, viktigheten av jevnlig og tilstrekkelig simulatortrening i sikkerhetsarbeidet. Det er ikke uten grunn at andre sammenlignbare virksomheter har drevet simulatortrening i mange tiår.
Simulatortreningen denne våren var preget av noe liten tid i simulatorer, og det var derfor med stor glede vi mottok beskjed om at Trafikk og Markeds ledergruppe hadde besluttet at neste års trening skulle foregå over to dag i stedet for årets ene dag. NTF så at dette ville gi vesentlig mere tid for den enkelt togleder i simulatoren og dermed en betydelig bedre læring.

Det er derfor med skuffelse vi har mottatt melding om at man nå ser ut til å ende opp med kun en dags trening for toglederene i 2013. Årsaken er at Trafikk og Marked ønsker at toglederaspirantene fra Tss Oslo som nå er under utdanning på Norsk jernbaneskole skal gjennomføre sin opplæring på fjernstyringsanleggene ESTW og Ebicos på skolens simulatoranlegg, i stedet for på skarpanlegg. Konsekvensen at dette er mest sannsynlig at det ikke er kapasitet ved simulatoren for å gjennomføre trening av erfarne togledere mer enn en dag i 2013.

Med bakgrunn i de gode resultatene man ser å ha fått etter vårens trening, finner NTF det svært beklagelig at man nå ser ut til å komme i en klassisk målkonflikt. Skal man prioritere kompetansevedlikehold/heving for eksisterende togledere, eller skal man prioritere å utdanne flere toglederressurser? Begge deler er svært viktig for driften av jernbanen i Norge, og det er ingen tvil om at det er et skrikende behov for flere togledere. Men det er synd at dette behovet skal måtte gå foran et effektivt og moderne kompetansevedlikehold.

Slik NTF ser det vitner den omgjorte beslutningen om manglende eller svak planlegging. Trafikk og Marked hevder det hele tiden har vært meningen at aspirantene skal gjennomføre opplæring på ESTW og Ebicos på Norsk jernbaneskole. Om så er tilfelle finner NTF det underlig at man først nå oppdager at dette ikke er gjennomførbart sammen med den besluttetde to dagers togledertreningen. Ressursene og tilgangen til simulator er ikke blitt endret siden vedtaket om to dager for togledertrening ble vedtatt.

Til syvende og sist er det treningen av erfarne togledere som blir salderingspost i denne saken. Med bakgrunn i den positive utviklingen vi finner, og som direkte kan spores tilbake til simulatortrening, synes Norsk toglederforening det er sterkt beklagelig at man ikke klarer å planlegge opplæring og kompetansevedlikehold på en slik måte at dette ivaretar behovet.