Tilfredstillende resultat for Norsk toglederforening i det lokale lønnsoppgjøret i Jernbaneverket

Partene i Jernbaneverket har gjennomført lokalt lønnsoppgjør i 2016 for medlemmer i Hovedsammenslutningene YS, LO og Unio innenfor en ramme på 1,5% av lønnsmassen, og kommet til enighet om følgende for Norsk toglederforenings medlemmer:

Alle i stillingskode 1373 gis lønnsøkning med minst ett lønnstrinn. For gruppene operative togledere, vaktlederavløsere, vaktleder Drammen og operative ruteplanleggere ble partene enige om lønnsøkning med ett lønnstrinn. For Teamleder i Oslo ble partene enige om lønnsøkning med to lønnstrinn.

Medlemmer i ikke-operative stillinger har fått eventuell lønnsøkning etter en individuell vurdering.

Som følge av lønnsoppgjøret har de aller fleste medlemmer i Norsk toglederforening fått en lønnsøkning i 2016 over gjennomsnittet i Jernbaneverket. Lønnsendringene gis med virkning fra 1. juli 2016.

Dette kommer i tillegg til de 1,15 % som ble avtalt i generelt tillegg i det sentrale oppgjøret, med virkning fra 1. mai 2016.

Generelt om det lokale lønnsoppgjøret

Størrelsen på rammen (1,5 %) gjorde at det ikke var rom for å gjøre de helt store grepene. Partene ble derfor enige om en profil på lønnsoppgjøret som sikret alle de store gruppene innenfor jernbanefagene lønnsøkning med minst 1,3 % av grunnlønn.

Nytt av året var også at lønnsøkning nå kunne avtales i kronebeløp i stedet for hele lønnstrinn, og denne muligheten ble flittig benyttet i oppgjøret.

Dette lønnsoppgjøret var dessuten det siste i Jernbaneverket innenfor Statens lønnssystem. Vi ser både utfordringer og muligheter når det gjelder lønnsdannelse innenfor Spekter-systemet, men har tro på at det vil være store muligheter til enda bedre lønnsutvikling for våre medlemmer i det nye systemet.