Derfor streiker Norsk toglederforening mot jernbanereformen

Den 15. juni behandler Stortinget regjeringens stortingsmelding «På rett spor — Reform av jernbanesektoren». Reformen legger opp til en omfattende strukturell endring av hele jernbanesektoren. Utgangspunktet for reformen er regjeringen (og støttepartienes) syn om at konkurranseutsetting av jernbanens kjernevirksomhet vil føre til en bedre jernbane for jernbanens kunder og brukere.

Dersom denne konkurranseutsettingen blir gjennomført vil viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver som i dag utføres av Jernbaneverket i egen regi settes ut på anbud. Dette inkluderer i ytterste konsekvens også feilretting. Grunnen til at Jernbaneverket driver drifts- og vedlikeholdsoppgaver i egen regi i dag, er jo nettopp at dette er oppgaver som kan utføres i tillegg til feilrettingsberedskap. Vi kan dermed komme i en situasjon der det nye infrastrukturselskapet ikke lenger har kontroll over feilrettingskapasiteten på jernbanen.

Evnen til å drifte og vedlikeholde sporet og øvrig infrastruktur samt rette oppståtte feil, er ved siden av trafikkstyring den viktigste kjernevirksomheten til en infrastrukturforvalter. Dersom denne virksomheten settes ut på anbud, vil dette føre til manglende kontroll med infrastrukturens tilstand, og dermed også medføre en fare for trafikksikkerheten. Uten kompetente ansatte som til daglig jobber med drifts- og vedlikeholdsoppgaver vil det bli svært vanskelig for infrastrukturselskapet å ha fullstendig oversikt over infrastrukturens tilstand.

Vi mener regjeringens stortingsmelding på dette punktet legger opp til å svekke trafikksikkerheten. I tillegg frykter vi at det vil svekke den personlige sikkerheten for ansatte i de selskapene som faktisk skal drive drifts- og vedlikeholdsoppgavene. Mangel på nødvendig kompetanse hos eksterne aktører innen drifts- og vedlikeholdsoppgaver er allerede i dag et problem som vi er oppmerksomme på. Lokalkunnskap og kunnskap om hvordan jernbanen fungerer er avgjørende for å kunne drive arbeid i og langs sporet på en sikker måte. Vi ser dessverre for ofte at det kan glippe på disse to områdene ved oppstart og avslutning av arbeid.

Stortingsmeldingen skisserer også store endringer i rammevilkårene for de fleste ansatte innen jernbanesektoren. Ett av formålene med konkurranseutsettingen er at fastsettingen av lønns- og arbeidsvilkår skal bli mer fleksibel. Det forventes at det nye infrastrukturselskapet skal sørge for mer effektiv bruk av de ansatte, «…fordi virksomheten får en friere stilling, blant annet innen lønns- og personalspørsmål». Dette betyr i realiteten at man ser på dagens tariffavtaler og medbestemmelsesretten i det statlige tariffområdet som alt for rigide og ineffektive, og at man forventer at de ansatte i framtiden skal jobbe raskere, til mer ubekvemme tidspunkter, og for en annen lønn enn i dag. I tillegg kommer at dagens pensjonsordninger ikke lenger ligger fast. Det vil i alle fall bli slik at nyansatte i infrastrukturselskapet vil få en annen og dårligere pensjonsordning enn eksisterende ansatte.

Det kreves dessuten at regjeringen fatter nye vedtak dersom stillinger som i dag har særaldersgrense skal beholde denne etter overgang til det nye infrastrukturselskapet.

Stortinget har bestemt at denne saken skal hastebehandles. Normale høringsfrister og prosedyrer er satt til side i en iver etter å få gjennomført endringene så raskt som mulig. Ettersom de foreslåtte endringene er enten permanente eller svært vanskelige å endre dersom det i ettertid skulle vise seg at de ikke fungerer som planlagt, mener vi det er uforsvarlig å ikke behandle denne saken grundigere.

For å markere vår motstand mot hovedinnholdet i jernbanereformen og den uforholdsmessig korte behandlingstiden, vil Norsk toglederforening i samarbeid med de andre foreningene STAFO arrangere en politisk demonstrasjonsstreik den 15. juni i tidsrommet 10.00 – 13.00.  Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på denne streiken. Vi kommer tilbake til detaljene rundt gjennomføringen av selve streiken.