Grafer til besvær

Ved innføringen av nytt ruteplanleggingssystem (TPS) i 2013, ble det samtidig innført nye dagsgrafer for operativ togleder. De nye grafene medførte en enorm effektivisering innen operativ ruteplan, ettersom endringer som tidligere måtte påføres manuelt på grafene, nå ble automatisk generert av TPS-systemet. Dessverre viste det seg raskt at denne automatiseringen gikk på bekostning av kvaliteten. Grafene var full av overskrivninger og unyttig informasjon. NTF meldte ifra om dette allerede i 2013, og ba om å få endret de visuelle påtegningene. Flere av våre sentrale forslag ble da forkastet.

Forbedringer

Tre år har gått siden de nye grafene ble innført, og på enkelte områder er grafene blitt langt bedre. I hovedsak skyldes dette forbedringer i selve grafen, samt lokale tilpasninger i de enkelte grafene. Dette har i ytterste konsekvens medført liggende timesgraf på enkelte baner. På andre områder derimot er grafen fortsatt nærmest uleselig. I hovedsak skyldes dette etter vår mening påtegningene fra TPS-systemet, som i seg selv er så omfattende at annen informasjon på grafen forsvinner. Arbeid i spor, og gjerne flere arbeider som grenser til hverandre, er et godt eksempel på dette.

[quote]Dette har i ytterste konsekvens medført liggende timesgraf på enkelte baner.[/quote]

I et forsøk på å forbedre grafene bestemte sikkerhetskomiteen i NTF at vi skulle sende inn synergimeldinger på grafene. I en tidsperiode på 19 måneder, fra mai 2014 til desember 2015, ble det sendt inn 8 synergimeldinger fra oss som varslet om uleselige dagsgrafer. Dessverre hadde dette ingen effekt. Synergiene ble avsluttet, og ikke i noe tilfelle ble det iverksatt tiltak utover oppgraderingene som leverandøren og prosjektet jobbet fortløpende med. I desember 2015 besluttet vi derfor at vi skulle sende inn et brev til TS som både beskrev problemet og som inneholdt forslag til tiltak. I brevet henviste vi samtidig til synergimeldingene som var blitt sendt inn.

Brevet kan leses i sin helhet her.

Arbeidsgruppe opprettes

Kort tid etter at brevet var sendt ble vi kontaktet av TS som ønsket å opprette en arbeidsgruppe for å jobbe med problemstillingen. Allerede i første møte ble det besluttet at påtegningene i dagsgrafene måtte endres. NTF bidro videre med å foreslå konkrete endringer og forbedringer. Våre forslag ble siden sendt ut på høring av TS, hvor trafikkområdene fikk anledning til å komme med sine innspill. Kort oppsummert foreslo vi følgende endringer:

  • Arbeider i spor markeres tilnærmet likt som den operative påtegningen (men med blå farge)
  • Frakopling markeres med Z
  • Arbeidstog med forenklet rute markeres med pil og tognummer ut fra avgangsstasjon
  • Innstilte arbeider fjernes
  • Unødvendig informasjon fjernes (eksempelvis telefonlisten under grafen)

Disse forslagene er i tråd med NTFs forslag fra 2013, og bygger på et prinsipp hvor dagsgrafen inneholder all nødvendig informasjon på en diskret måte, slik at det fortsatt er god plass til å ajourføre grafen operativt. Færre og enklere påtegninger fra TPS-systemet vil også naturligvis medføre færre overskrivninger av tognumre og klokkeslett.

Veien videre

Per dags dato venter vi i spenning på resultatet. Høringen ble avsluttet i april, og tilbakemeldingene som kom var utelukkende positive. Siste nytt i saken per dags dato er at TS vil innkalle til et møte i juni hvor det vil bli lagt frem ulike forslag til nye påtegninger. Disse forslagene vil så vidt vi vet være basert på dagens TPS-versjon, noe som rent konkret innebærer et avvik fra våre forslag. En fordel med å søke løsninger innenfor dagens system er at endringene kan skje raskt, men hvorvidt det faktisk er mulig å finne et tilfredsstillende kompromiss gjenstår å se.

[quote]Dette gjelder kanskje spesielt ved arbeid i spor, hvor togleders evne til å holde oversikt kan være helt avgjørende for å unngå at et tog kjører inn på et pågående arbeid.[/quote]

Vår vurdering av dagsgrafene er at de inneholder noen underliggende svakheter som vi tror det vil være vanskelig å unngå og ta tak i. Dette gjelder kanskje spesielt ved arbeid i spor, hvor togleders evne til å holde oversikt kan være helt avgjørende for å unngå at et tog kjører inn på et pågående arbeid. Her er det viktig at påtegningene er både ryddige og presise.

Engasjerte medlemmer

Avslutningsvis ønsker jeg å takke for alle tilbakemeldingene som sikkerhetskomiteen har fått i forbindelse med denne saken. Kvaliteten på dagsgrafene er et tema som engasjerer mange, og vi har fått svært god og konstruktiv respons fra både enkeltmedlemmer og tillitsvalgte underveis i dette arbeidet.