Tradisjonen tro har foreningen i forbindelse med avviklingen av årsmøtet også avholdt kurs/konferanse for medlemmene

Årets konferanse ble avholdt onsdag 16. februar og torsdag 17. februar på Rica hotell Lillehammer med ca. 30 medlemmer tilstede. Årets program hadde hovedfokus på sikkerhet og sikkerhetskultur.

Vi var heldige og fikk med oss en rekke gode og engasjerende foredragsholdere. Onsdag innledet sikkerhetsrådgiver Lars Ola Bækkevold fra TS med å snakke litt generelt og Jernbaneverkets utfordringer med tanke på en videreføring av sikkerhetsgodkjenningen.

Senere fikk vi et to timers foredrag av Jarle Gimmestad som blant annet snakket om viktigheten av at man aksepterer mennesklige feilhandlinger og bygger systemer som fanger opp disse feilhandlingene slik at de ikke får utvilke seg til alvorlige hendelser. Gimmestad som er tidligere pilot i Braathens og SAS, sa blant annet i sitt foredrag at det ved ulykker nesten alltid viser seg å være en bakenforliggende årsak som kan karrakteriseres som en systemfeil. For oss som er i den såkalte «spisse» enden av systemet er dette svært interessant tenkning. Selv om det ikke er gjort undersøkelser som kan dokumentere hvor mange feil vi togledere gjør, og hvor ofte, er det neppe grunn til å tro at vi er mer feilfrie enn hva for eksempel flygere er. Og en flyger gjør i gjennomsnitt 5 feil pr. time! Poenget som Gimmestad sier, er at systemet må være bygget på en slik måte at en persons feilhandling fanges opp av systemet, og ikke får eskalere til en ulykke. Dette er tanker og ideer NTF støtter fullt ut. Vi er nødt til å komme vekk fra den gammeldagse tanken om at bare man har funnet vedkommende som gjorde feilhandlingen og fått straffet denne, er problemet løst. Så enkel er ikke verden og jo før man innser dette jo, bedre er det.

Dessverre har vi fått et samfunn som er til de grader opptatt av å plassere skylden på en enkeltperson. Se blant annet hvordan mediadekningen har vært i disse dager i forbindelse med grunnstøtingen ved Hvaler. Media er kun opptatt av kapteinen har «driti på draget», noe som er ganske opplagt når man ser hvor han har parkert skuta. Vel så interessant er det vel hvordan han havnet i en situasjon som ga dette resultatet. Det er først når man finner ut de bakenforliggende årsakene at man kan lære noe av hendelsen og unngå en lignende sak i fremtiden. Å straffe kapteinene gir overhode ingen nytteeffekt utover en tilfredshet over å ha fått tatt den «ansvarlige» for ulykken vedkommende.

Med tanke på budskapet i foredraget til Gimmestad er det interessant å vite at han har holdt samme type foredrag til både ledergruppen og sikkerhetsrådgiverne i Trafikk og marked. Vi følger spent med og håper tankene siver inn.

Etter Gimmestad slapp vi igjen til Bækkevold som ga oss informasjon om hvilke tiltak Trafikk og marked skulle gjennomføre som et svar på Veritas-rapporten. Det er utarbeidet en tiltakspakke med 12 elementer. Alle disse vil vi nok ikke merke noe til i 2011, men noen vil bli satt i gang allerede dette året. Blant forsamlingen var det nok noe skepsis til tiltakene. I tilbakemeldingene kunne man blant annet høre «..dette har vi hørt før, men ingenting skjedde dengangen heller». Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonen ettersom det sjelden har manglet på festtaler i Jernbaneverket. Det som kan være med på å gjøre det annerledes denne gangen er at NTF eksisterer og vil følge arbeidet med disse planene nøye i tiden som kommer. Vi vil ikke akseptere at dette blir nok en festtale!

Dagen ble avsluttet med foreningens årsmøte. Ettersom det ikke var noen krevende saker oppe til debatt ble årsmøtet en raskt og ryddig affære.
Etter en liten debatt ble det besluttet å opprette en egen sikkerhetskomite for foreningen. Komiteen skal bistå styret i arbeid som vedrører sikkerhet. Det være seg endringer i regelverk , høringsuttalelse og lignende. Det ble også enstemmig vedtatt en vedtektsendring som gjør det mulig for foreningen å ta opp toglederaspiranter som medlemmer med betinget medlemsskap.

I forbindelse med årsmøtet skulle det velges leder og kasserer. Valgkomiteen innstilling var gjenvalg av begge posisjoner. Årsmøtet sluttet seg til denne innstillingen og Roger Venner (leder) og Rolf Søberg (kasserer) ble gjenvalgt som for en periode på to nye år.
Protokoll fra årsmøtet vil bli utsendt så snart denne er klar.

Etter årsmøtet var det som vanlig tid for middag for medlemmer og gjester, som i år var Ove Johan Gjermo fra Signal- og teleteknikernes forening og fungerende leder i STAFO, Tog Egelien.
Etter middagen ble det tid for litt sosialt samvær i Toppen Bar.

Dag to ble innledet på en lett måte med en time med ordet fritt og tid for innspill og kommentarer fra deltagerne før vi gikk løs på et foredrag av Karin Fevaag Larsen med motivasjon som tema.
Etter reaksjonen i salen å dømme ble dette fyrverkeriet av et foredraget satt stor pris på.

Avslutningsvis fikk vi først besøk fra leder av Jernbaneverkets Uhellskommisjon, Jon Gunnar Maridal og havariinspektør Hans Bjørnseth fra Statesn Havarikommisjon for Transport. Disse ga oss et inntrykk av hvordan de hver for seg jobber med ulykkesetterforskning.
Det som er hvert å bite seg merke i etter at disse to hadde holdt sine innlegg er at ingen av dem er ute etter å finne en person å straffe, men å kartlegge hvorfor en kjede av hendelser kan utvikle seg til små og store ulykker. Det ble også poengtert at den forklaringen man gir til representanter av både Uhellskommisjon og Havarikommisjon ikke deles med påtalemakten, slik at man kan snakke fritt til disse uten å senere måtte svare for uttalelsene ovenfor politiet.

Årets konferanse fikk gode skussmål fra deltagerne. Hovedårsaken til at gjennomføring og opplegg ble så vellykket, er styremedlem Rune Stuve sin innstats. Rune har gjort en, som vanlig, kjempejobb før og under arrangementet. Stor takk til Rune.

Gimmestad Maridal Fevaag Larsen Baekkevold