Mange har opplevd å ikke få utbetalt rettmessig lønn for august måned. Dette er ikke noe en ansatt i en norsk statsbedrift kan akseptere.

Som de fleste har oppdaget mangler det på siste måneds lønn utbetaling av variable tillegg. Forklaringen fra arbeidsgiver er at det på grunn av manglende ressurser i lønnsavdelingen ikke har vært mulig å beregne tillegg og legge disse inn i Agresso.

Problemet med manglende utbetaling av variable tillegg i forbindelse med ferieavvikling i lønnsavdelingen er ikke en ny situasjon. De siste årene har det nærmest rutinemessig kommet varsel om slik manglende utbetaling når sommeren har nærmet seg. At man tilsynelatende ikke har tatt grep for å imøtegå problemet man vet vil komme, gjør saken bare alvorligere i våre øyne.

Det er et tankekors at man for å få avviklet ferie og gjennomført store vedlikeholdsarbeider i operative miljøer henstiller til flytting av ferie, foretar utkjøp av ferie, har stort overtidspådrag osv. for å få hjulene til å gå rundt. Samtidig greier man ikke å sørge for at dette personalet får  utbetalt sin rettmessige lønn. Dessverre gir dette assosiasjoner til statlige bedrifter i land vi ikke gjerne sammenligner oss med. For lønnsmottagere som opplever å miste 15-20 % av sin lønnsutbetaling er saken svært alvorlig.

Det hører med til saken at Trafikk og Marked har rettet en henvendelse til lønnsavdelingen med forespørsel om ekstra kjøring av lønn for å få rettet opp i feilen. Dette er blitt avvist med bakgrunn i at slik ekstra kjøring av lønn ikke har noen hensikt all den tid de variable tilleggene ikke er ferdig beregnet.

Norsk toglederforening mener dette er et tillitsbrudd ovenfor arbeidstakerne og har derfor rettet en henvendelse til Jernbaneverkets organisasjonsdirektør, som er ansvarlig for lønnsavdelingen, og bedt om svar på følgende spørsmål:

Er det gjort forsøk på frikjøp av ferie?
Er det gjort forsøk på innleie av eksterne
ressurser?
Er ferieavviklingen lagt opp på en slik måte at man
besørger effektiv drift gjennom sommeren?
Avvikles sommerferien ved hjelp av puljeoppsett, eller er det et annet system for å ivareta forsvarlig drift?

Norsk toglederforening ønsker også en redegjørelse på hva som gjøres for at tilsvarende situasjon ikke oppstår i fremtiden.

NTF har også bedt om at arbeidsgiver retter en henvendelse til de som ikke har mottatt rettmessig lønnsutbetaling med en forklaring på hvorfor, og ikke minst en veileder for hvordan man skal gå frem for å kreve forskudd som kompensasjon for manglende utbetaling.