Kollegaveiledning – Noen avklaringer om hvordan dette er tenkt gjennomført i Trafikk og Marked

kollegaveilederSom kjent skal Trafikk og Marked innføre såkalt kollegaveiledning for blant annet toglederne. Slik vi oppfatter det har det vært en del skepsis fra medlemmene om hva som er hensikten med kollegaveiledning og hva resultatene skal brukes til.

Onsdag 25. mai deltok NTF i et møte med sentralt sikkerhetskontor (TS) for å få på plass en del viktige avklaringer i forbindelse med innføringen av kollegaveiledning.

For NTF er det viktig å få på plass en instruks for kollegaveiledning som blant annet må være helt klar på at tilbakemeldinger etter en kollegaveiledning på det individuelle plan kun skal foregå mellom kollegaveilederen og den enkelte togleder. Informasjonen skal ikke deles med linjeleder på noe som helst tidspunkt, men anonymiseres og kun brukes til utarbeidelse av statistikk og trender som senere kan danne grunnlag for etter- og videreutdanning.
I møtet møtte vi forståelse for dette kravet og slik vi forsto TS, vil man ta hensyn til dette kravet når man jobber videre med å utarbeide instruksen.

Vi viste videre til informasjonsskrivet som tidligere er utsendt fra TS og påpekte at vi fant det uheldig at man i dette skrivet hadde et eget avsnitt med det man kalte "spesielle tilfeller". Slik dette avsnitter er utformet kan det lett oppfattes som om hensikten med kollegaveiledning er å få "tatt" noen. Dette fikk vi forsikringer om at ikke er hensikten. TS innrømmet også i etterpåklokskapens lys at dette avsnittet ikke burde vært med i informasjonsskrivet.
På bakgrunn av dette ba vi TS sende ut en e-post med oppklaring på dette punktet. Denne e-posten er i dag sendt ut og undertegnet av blant annet lederen for TS, Kjersti Myklebust.

Vi ba også om an avklaring på hvordan kollegaveilederne skulle organiseres. NTF ønsker ikke at disse har noen rapporteringslinjer til linjeleder, men at de må være underlagt TS. Dette mener vi er essensielt for å sikre integriteten til ordningen. Ved å organisere det slik at kollegaveilederne er underlagt stab og ikke linjen, håper vi å sikre oss mot at opplysninger som kommer frem gjennom en kollegaveiledning ikke tilflyter linjeleder. Også dette kravet oppfattet vi at det var forståelse for.

Når det gjelder prosessen rundt utvelgelse av kollegaveiledere ble vi opplyst om at valgresultatene skulle behandles av TS alene. For å sikre at disse resultatene ikke havner på avveie ville TS kun behandle dem elektronisk og ikke lage papirutgaver. For å ikke så tvil om resultatet av valgene vil foreningen få tilgang til disse.

Status for ordningen er pr. i dag at man har utpekt Tss Drammen og Tss Oslo som piloter. Her er valgene i gang og man ser for seg en oppstart i løpet av ettersommeren/høsten 2011. Piloten er til å begynne med tenkt gjennomført ved at de som påtar seg oppgaven som veileder skal veilede hverandre. I tillegg vil det bli søkt etter frivillige blant toglederne som kan tenke seg å bli veiledet.

De som blir veiledere vil bli fulgt opp blant annet gjennom et kurs hvor fokuset er på hvordan man gir gode tilbakemeldinger i forbindelse med veiledning. Skal veiledningen ha noen verdi er det jo opplagt at tilbakemeldingene man får er konkrete og gjennomførbare. En tilbakemelding av typen "slik ville ikke jeg gjort det" gir ikke noe særlig læring.

En kollegaveileder skal, slik vi har forstått det, være en person som skal kunne svare på spørsmål vedrørende reglement, betjening av fjernstyringsanlegg, lokale forhold, innhold i   S-sirkulærer osv. under en veiledningsseanse. Faglig sett betyr dette at kollegaveilederne må være personer med høy kompetanse som det stilles krav til at er oppdatert på endringer til enhver tid.
På bakgrunn av dette kom også spørsmålet vedrørende kompensasjon for rollen kollegaveileder opp under møtet. Naturlig nok fikk vi ikke noe klart svar på dette spørsmålet, men vi forventer at signalene vi sendte tas med videre i prosessen. NTFs mening er at selvfølgelig må det til en økonomisk kompensasjon for denne oppgaven. Størrelsen på denne får vi diskutere videre.

Alt i alt var det et oppklarende møte hvor vi fikk positive svar på våre spørsmål. Spesielt er vi glad for å få bekreftet at den eneste individuelle oppfølging etter en runde med kollegaveiledning foregår mellom veileder og den som er veiledet.

Skal vi være kritiske til noe må det være hvorvidt det i de ulike togledersentralene er tilstrekkelig med personalressurser til å få gjennomført ordningen på en forsvarlig måte. Det skal tross alt brukes tid til debrifing etter en veiledning, veilederne skal sendes på kurs og gis en jevnlig faglig oppfølging. Som kjent er de fleste togledersentralene allerede i dag svært presset på personalsiden. Det brukes mye toglederressurser til deltagelser i prosjekter, instruktørvirksomhet og lignende.


Skal ordningen med kollegaveiledning ha noen som helst mulighet til å lykkes er det må det brukes tid og ressurser.
Spørsmålet som vi lar bli hengende er; har vi de nødvendige tid og personaleressursene??