Norsk toglederforening forhandler med Delta om mulig overgang

Etter at ekstraordinært årsmøte i Norsk toglederforening den 4. juni ga styret fullmakt til å melde foreningen ut av STAFO og inn i Delta, ble det avholdt ekstraordinært representantskap i STAFO 16. juni.

Representantskapet skulle ta stilling til et forslag om å melde STAFO i sin helhet inn i Delta, basert på de samme forutsetninger som da det samme spørsmålet var til behandling på ordinært representantskap høsten 2014. Forslaget fikk dessverre ikke de nødvendige 2/3 stemmer (fikk 89 for, behøvde 92).

Som følge av dette har Norsk toglederforening og en rekke andre STAFO-foreninger, deriblant de andre foreningene i jernbanesektoren, innledet forhandlinger med Delta om konkrete vilkår for å gå inn i Delta. Norsk toglederforening opplever forhandlingene som konstruktive, og har tro på at vi kan komme til enighet om vilkår som er til fordel for begge parter.

Formålet med en eventuell overgang til Delta er at du som medlem skal få flere og bedre tjenester enn i dag, samtidig som foreningens tillitsvalgte får enda bedre støtte til å drive virksomheten til medlemmenes beste. Norsk toglederforening skal selvfølgelig bestå som en selvstendig fagforening, og det vil akkurat som i dag være våre egne tillitsvalgte som representerer medlemmene på alle nivåer i Jernbaneverket.

Vi står imidlertid midt oppe i en jernbanereform som vil endre spillereglene når det gjelder fagforeningenes medbestemmelse og innflytelse i det som er planlagt å bli et nytt infrastrukturselskap. Jeg er trygg på at vi ved å gå inn i Delta vil kunne styrke våre interesser også i en ny organisering av jernbanesektoren.

For mer informasjon om Delta, se Deltas hjemmesider.