Fra og med i dag er bruk av sjekkliste obligatorisk i forbindelse med tillatelse til å passere hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal. Hva betyr dette for deg?

For noen dager siden dukket Ts-sirkulære 01-2012 opp i posthyllene våre. Dette omhandler endringer i regelverket i forbindelse med tillatelse til passering av hovedsignaler som ikke kan vise kjørsignal, endringer som trer i kraft i dag, fredag 6. juli.

Den største realitetsendringen, og den endringen det har blitt stilt flest spørsmål omkring, er punkt 3 i sirkulæret som omhandler bruk av sjekkliste 02 ved tillatelse til passering av hovedsignaler som ikke kan vise kjørsignal.

Blant annet er det flere som etterlyser den nye versjonen av sjekkliste 02, og det er også stilt spørsmål om hva man legger i at bruken av denne sjekklisten nå er gjort obligatorisk i forbindelse med tillatelse til passering av hovedsignaler som ikke kan vise kjørsignal.

NTF følte det var behov for avklaringer av noen spørsmål og tok derfor kontakt med Sikkerhets- og kvalitetssjef i Trafikk og Marked, Lars Ola Bækkevold.

Når er ny versjon på plass?
Innledningsvis stilte vi spørsmål om når den nye versjonen av sjekklisten kunne forventes på plass i trafikkstyringssentralene. Bækkevold fortalte at sjekklisten var i posten og skulle være fremme i tide til ibruktagelse. Han kunne også fortelle at den nye versjonen var i samme format som den gamle. Ved Tss Oslo har man mottatt den nye versjonen og valgt å stifte den inn i sjekklisteboken, over den gamle versjonen av sjekkliste 02. På denne måten unngår man å ha enda flere løse skjemaer flytende utover arbeidsplassen. En god ide som sikkert andre også kommer til å benytte seg av.

At man skal måtte rette opp i sjekklisteboken på en slik måte, leder inn på neste spørsmål til Bækkevold; NTF forutsetter at man har tenkt å lage en ny sjekklistebok hvor denne nye versjonen er tatt inn. Når kan vi forvente at denne er på plass og hvorfor kunne man ikke vente med en ny versjon av sjekkliste 02 til man kan sende ut en ny, komplett sjekklistebok?

– Vi tar en gjennomgang av sjekklisteboken i forbindelse med rev03, sier Bækkevold, og da er det tenkt at det vil komme ut en ny, innbundet variant. Vi har vurdert det slik at dette vil fungere greit, da det kun er sjekklisten i forbindelse med tillatelse til passering av hovedsignaler som ikke kan vise kjørsignal som nå endre.

Obligatorisk med bruk av sjekkliste – hva betyr det?
Den største endringen sirkulæret medfører er at sjekkliste 02 blir obligatorisk å bruke i forbindelse med tillatelse til passering av hovedsignaler som ikke kan vise kjørsignal.
NTF ønsket en avklaring på hva man mener med obligatorisk i denne sammenhengen. Er det for eksempel meningen man skal fylle ut et skjema for å kunne dokumentere i ettertid at sjekklisten er fulgt?

På dette spørsmålet svarer Bækkevold følgende:

Sjekklisten er nå gjort obligatorisk. Dette betyr at listen alltid skal gås igjennom før muntlig tillatelse gis. Årsaken til dette er flere:

Vi hatt hendelser i forbindelse med telefonkjøring som indikerer at sjekklistebruk
kunne ha forhindret hendelsene
Vi har erfaring gjennom praktisk bruk av sjekklisten at denne av mange beskrives som et godt verktøy
Vi har erfaring gjennom simulatortrening at sjekklistene er et effektivt hjelpemiddel mot å glemme viktige punkter under telefonkjøring – Ingen av de som misset på enkelte punkter under telefonkjøring brukte sjekkliste – ingen av de som brukte sjekklisten misset på noen punkter
Vi har en ny statistikk over telefonkjøringer som viser at antallet telefonkjøringer som gjennomføres på månedlig basis er ganske formidabelt
Et nytt punkt med pålegging av sperre blir nå innført – sjekklisten er et verktøy for å få implementert dette så smidig og effektivt som mulig

Ingen utfylling av skjema
Det vil ikke bli laget en egen avkryssingsliste eller skjema for dette. Dette er i henhold til den filosofien vi har funnet hensiktsmessig i forbindelse med innføring av sjekklister. En liste hvor man krysser av for at neste tog i motsatt retning over strekningen er kontrollert, gir kun en kontroll på hvorvidt det er krysset av for at neste tog i motsatt retning over strekningen er kontrollert. Ikke om det faktisk er utført. Med andre ord vil ikke bruken av sjekklistene kunne dokumenteres. Men det at en handling ikke kan dokumenteres i ettertid, betyr ikke nødvendigvis at den ikke bør eller kan være obligatorisk.

Det man kan følge opp er at sjekklisten faktisk ligger framme under telefonkjøring. Men hvorvidt den faktisk leses og følges kan vanskelig kontrolleres i ettertid, annet enn ved at vi forhåpentligvis ser enda bedre resultater på kontrollavspillinger, enda bedre resultater på simulatortreningene og at vi ikke får noen hendelser i forbindelse med telefonkjøringer.

Hvorfor er ikke txp nevnt i sirkulæret? 
Til slutt ønsket vi å stille spørsmål om hvorfor det i sirkulæret ikke var stilt krav om obligatorisk bruk av sjekkliste for txp i forbindelse med tillatelse til passering av hovedsignaler som ikke kan vise kjørsignal.
Til dette svarte Bækkevold at sjekkliste for togleder har vært et eget prosjekt, hvor vi har kommet ganske langt. Dette steget er en videreutvikling av prosjektet. Vi kommer også til å se på sjekklisteløsninger for txp fremover også.