Sikkerhetskomiteen har sendt bekymringsmelding til Jernbaneverket

Siden FIDO-systemet ble tatt i bruk 12. april er det blitt avdekket en rekke feil og mangler av ulik alvorlighetsgrad. Norsk toglederforening er svært bekymret for hvordan dette er blitt håndtert, og vi stiller spørsmålstegn ved sikkerhetsstyringen rundt OTI-prosjektet. Vi har derfor valgt å sende brev til sikkerhetsdirektør Rannveig Hiis-Hauge, der vi gjør rede for de viktigste feilene og det vi mener er manglende innføring av tilstrekkelige kompenserende tiltak for å bøte på disse.

Det er viktig å presisere at vi ikke har grunnlag for å mene at det er usikkert å kjøre tog på ikke-fjernstyrt strekning i Norge. Det er innført kompenserende tiltak for å sikre at både togrekkefølge (kryssingsangivelse) og betjeningsforhold er korrekt angitt i togenes ruter og stasjonenes togordninger. Det er imidlertid ikke utført tilstrekkelige analyser av sikkerhetssituasjonen slik den er i dag med nye systemer og manuelle kontrollrutiner.

Problemene med TPS og FIDO har også ført til stor frustrasjon og arbeidsmiljøproblemer for våre operative ruteplanleggere og togledere. TPS som system har ikke levert slik vi var lovet. Vår tålmodighet er nå i ferd med å renne ut.