Hovedmeny

Lønn og avtaler

Her finner du en oversikt over våre gjeldende tariffavtaler

Overenskomstens del A (pdf)

Sentral avtale mellom YS og Spekter som tar for seg en del minimumsrettigheter. Gjelder for alle virksomhetene.

Overenskomstens del B (pdf)

Vår viktigste tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle Delta-medlemmer i Bane NOR. Her finner du oppdaterte lønnstabeller, bestemmelser om arbeidstid og fritid, permisjoner osv.

Særavtaler med Delta (pdf)

Særavtale - timelærer og sensor (pdf)

Særavtale - simulatorinstruktør (pdf)

Det finnes tre typer særavtaler (merk at enkelte avtaler kan være gyldige selv om utløpstiden er passert):

  • S1-avtaler er særavtaler med bestemt løpetid. Disse kan sies opp med minst en måneds varsel før utløpstid, med mindre annet er avtalt. Blir en avtale ikke sagt opp til utløpstid, løper den videre en måned av gangen, med samme oppsigelsesfrist.
  • S2-avtaler er særavtaler som det er bestemt eller forutsatt skal løpe inntil videre. Disse kan når som helst sies opp med en måneds varsel med mindre annet er avtalt.
  • S3-avtaler er særavtaler som det er avtalt eller forutsatt skal gjelde så lenge den overenskomst virksomheten er bundet av løper, gjelder videre for neste overenskomstperiode, dersom partene ved en overenskomstrevisjon ikke er blitt enige om at særavtalen skal falle bort eller endres.

Hovedavtale mellom Spekter og YS (pdf)

Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, som blant annet ansattes rett til informasjon og innsyn, retten til å ha tillitsvalgte og bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Bane NOR (pdf)

Tilpasningsavtalen inneholder nærmere regler om hvordan man skal tilpasse hovedavtalen for best å kunne utøve medvirkning i den enkelte virksomhet (Bane NOR).