Loading...

Alt om lønn

Her finner du diverse informasjon relatert til lønn.

Lønnstabeller

Oppdaterte lønnstabeller for alle togledergruppene. Vær oppmerksom på at det kan forekomme feil umiddelbart etter lønnsendringer.
Sjekk derfor alltid dato for sist endret.

Lønnstabeller sist endret 02.07.2022

Stilling Minstelønn
Togleder 565 369
Togleder Oslo 612 473
Vaktlederavløser 580 569
Vaktlederavløser Oslo 638 535
Vaktleder 600 746
Teamleder (vaktleder) 678 341

Om garantilønnssystemet

Satsene i tabellen er laveste garanterte årslønn for våre lønnsgrupper innen toglederfaget. Merk at disse beløpene inkluderer OU-midler på kr 169 per år som trekkes fra før utbetaling. Garantilønnssystemet vi benytter i Bane NOR innebærer at hvem som helst i prinsippet kan tjene mer enn tabellen tilsier, men ingen kan tjene mindre. Det er viktig å kontrollere at garantilønnen du får utbetalt er korrekt. Dette gjøres enkelt ved å ta tabellens årslønn minus 169,- (OU-midler) og dele summen på 12 (måneder i året). Svaret du da kommer frem til skal være nøyaktig lik fastlønnen som fremkommer på din lønnsslipp per mnd.

Ved mistanke om for lav lønn, ta kontakt med tillitsvalgt eller nærmeste leder.

For mer informasjon om lønn og betingelser, se overenskomst og særavtaler.

Lønnsstrategi

Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er noe av det aller viktigste Norsk toglederforening jobber med.
Under kan du lese mer om vår lønnspolitikk og lønnsstrategi.

Med kollektiv lønnsdannelse menes at det er vi som fagforening som forhandler lønn på vegne av alle våre medlemmer – og at vi alltid er lojale til likelønnsprinsippet for våre grupper.

Så lenge det finnes konvensjonell jernbane vil det også finnes togledelse. Med et så fremtidsrettet yrke er det viktig å tenke langsiktig og legge planer som ikke bare er lønnsomme i dag, men som vi også vil kunne profittere på i alle årene som kommer.

En slik byttehandel, hvor vi gir fra oss fritid i bytte mot høyere lønn, er uaktuell for Norsk toglederforening. Vår vurdering er at fritiden vår er det mest dyrebare vi har.

Norsk toglederforening har som prinsipiell holdning at toglederyrket og det medfølgende ansvaret i utgangspunktet er likt uavhengig av hvor i landet man jobber. Det er derfor også vårt ønske at alle togledere skal tjene det samme uavhengig av hvor man jobber.

Vår lønnspolitikk

Norsk toglederforening er tilhenger av kollektiv lønnsdannelse for våre grupper basert på to hovedprinsipper:

1. Lik lønn for likt arbeid
2. Gjennomsiktig lønnssystem

Disse grunnprinsippene er etter vårt syn spesielt viktige for de av våre medlemmer som utfører arbeidsoppgaver med betydning for sikkerheten. Vi mener det er et viktig bidrag til sikkerheten at toglederne slipper å tenke på hva kollegaene tjener, men heller kan konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine mens de er på jobb. Dette oppnår vi i dag gjennom en åpen, synlig og kollektiv avlønning i henhold til lønnstabellene i vår overenskomst. Det er svært viktig for oss å beholde dette systemet.

Med kollektiv lønnsdannelse menes at det er vi som fagforening som forhandler lønn på vegne av alle våre medlemmer – og at vi alltid er lojale til likelønnsprinsippet for våre grupper. I utgangspunktet vil du som medlem aldri forhandle om lønn og betingelser på egen hånd. Unntaket er hvis du får tilbud om en stilling som er individuelt avlønnet. I et slikt tilfelle så oppfordrer vi deg å ta kontakt med oss for å få tips og råd om hvordan du best kan oppnå gode resultater i forhandlingen. Les også avsnittet om individuell lønn.

For øvrig er det Norsk toglederforenings mål at togledergruppene alltid har en konkurransedyktig lønn som gjenspeiler det individuelle ansvaret som medfølger jobben. Ettersom den enkelte togleders kompetanse i stor grad avhenger av erfaring i yrket, mener vi også at det er spesielt viktig at lønnen til enhver tid er god nok til å beholde flest mulig togledere i jobben så lenge som mulig.

Generelle betraktninger om lønn

Sammenlignet med andre grupper på jernbanen befinner toglederne seg i et lønnsmessig øvre midtsjikt. Historisk sett (før opprettelsen av NTF) har vi som gruppe erfart at dette kan medføre en risiko for at vi underprioriteres i lønnsoppgjørene til fordel for andre grupper. Over tid kan dette få svært negative utslag for vår lønnsdannelse. Både nå og for fremtiden er derfor et av våre viktigste formål som fagforening å alltid sikre at togledergruppens lønnsmasse ikke blir brukt til å finansiere lønnsoppgang for andre, men uavkortet går til vår egen lønnsutvikling.

Fremtidens toglederlønn

Så lenge det finnes konvensjonell jernbane vil det også finnes togledelse. Med et så fremtidsrettet yrke er det viktig å tenke langsiktig og legge planer som ikke bare er lønnsomme i dag, men som vi også vil kunne profittere på i alle årene som kommer. En sak vi derfor har høyt på agendaen for tiden er muligheten for å erstatte dagens utallige variable tillegg (som følger arbeidstiden) med fast lønn uavhengig av hvilke tider på døgnet man arbeider.

Det er flere store fordeler med et fastlønnssystem:

 1. Ved å fjerne sammenhengen mellom arbeidstid og lønn, blir det lettere å tilrettelegge arbeidsplaner etter den enkeltes ønsker.
 2. De som ønsker å jobbe flere netter kan dermed avlaste de som ønsker å jobbe mindre netter uten at det får lønnsmessige konsekvenser.
 3. Ved langvarig sykdom vil den enkelte få en mer rettferdig lønnskompensasjon.
 4. Uten de mange kompliserte tilleggene blir det langt enklere for hver og en å kontrollere at faktisk utbetalt lønn er korrekt.
 5. Med fastlønn blir det langt enklere å beregne og innbetale riktig innskudd til pensjon.
 6. Det vil bli langt enklere for oss som fagforening å sikre at togledergruppene får riktig lønnsoppgang ved lønnssoppgjørene.
 7. Ved å redusere koblingen mellom lønn og arbeidstid, så reduserer vi også en viktig sårbarhet for oss i dag som ligger i arbeidsgivers mulighet til å redusere bemanningen på ubekvemme tider og innføre eksempelvis vaktordninger etc.

I tillegg til disse fordelene ser vi at andre yrkesgrupper som vi ønsker å sammenligne oss med allerede har foretatt overgangen fra variable tillegg til fastlønn. Vi ser også at noen av de som har innført fastlønn ligger et godt stykke over oss i lønn – og vi har grunn å anta at dette henger sammen.

Lønn vs. fritid

Togledere har, i likhet med flere andre grupper på jernbanen, arbeidstidsbestemmelser som medfører at arbeidstiden for den enkelte ansatt er vesentlig redusert sammenlignet med andre arbeidstakere. En gjennomsnittlig togleder jobber derfor ca. 4 – 4,5 dager i en normal arbeidsuke. Denne ekstra fritiden har naturligvis arbeidsgiver stort ønske om å konvertere til lønn, for å bedre kunne utnytte ressursene fra den enkelte. En slik byttehandel, hvor vi gir fra oss fritid i bytte mot høyere lønn, er uaktuell for Norsk toglederforening. Vår vurdering er at fritiden vår er det mest dyrebare vi har.

Lik lønn for likt arbeid

Norsk toglederforening har som prinsipiell holdning at toglederyrket og det medfølgende ansvaret i utgangspunktet er likt uavhengig av hvor i landet man jobber. Det er derfor også vårt ønske at alle togledere skal tjene det samme uavhengig av hvor man jobber. Slik er det for tiden likevel ikke ettersom togledere ved TSS Oslo mottar et funksjonstillegg i henhold til særavtale. Norsk toglederforening jobber for å utjevne denne forskjellen – og vår klare målsetning er å oppnå likelønn i våre sentraler. Det er samtidig svært viktig at ikke toglederne i Oslo skal finansiere lønnsutjevningen i Norge, og nettopp dette gjør jobben med å utjevne lønnen i Norge både komplisert og tidkrevende. Vi har likevel gjennom flere lønnsoppgjør oppnådd å få større lønnsøkning enn rammen for oppgjøret tilsier, og i de tilfellene har vi fordelt midlene slik at de er med på å utjevne forskjellene. Eksempelvis har vi oppnådd lik grunnlønn noe som ikke er tilfelle for alle grupper.

Lønnsforhandlinger

Informasjon om lønnsforhandlinger med særlig fokus på Spektersystemet.

Tariffområdet Spekter

Bane NOR er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, noe som plasserer oss i Spekters tariffområde. I motsetning til det statlige tariffområdet hvor mesteparten av lønnsdannelsen skjer gjennom sentrale forhandlinger, gjennomfører vi det i Spekter-området slik at all lønnsdannelse skjer lokalt i bedriften (Bane NOR). Dette er positivt for oss, ettersom vi da får mulighet til å påvirke vårt eget lønnssystem i større grad – og ikke minst får langt større mulighet til å verne om vår egen lønnsmasse.

Gangen i et lønnsoppgjør

Innenfor Spekters tariffområde gjennomføres det kun ett lønnsoppgjør per år – dette i motsetning til det statlige hvor det gjennomføres både sentralt og lokalt oppgjør årlig. Hvert partallsår er det i tillegg hovedoppgjør hvor det også forhandles om innhold i overenskomsten. Lønnsoppgjørene gjennomføres etter følgende modell:

 1. De sentrale parter (YS) fremforhandler en ramme for lønnsoppgjøret i frontfaget (konkurranseutsatt industri). Denne rammen gir uttrykk for hva industrien kan tåle av lønnsoppgang uten at den taper konkurransekraft. Den økonomiske rammen fra frontfaget danner et utgangspunkt for lønnsveksten i de øvrige tariffområdene, inkludert vårt.
 2. Den sentrale forhandlingen om rammen i oppgjøret foregår i mars. Dersom de sentrale parter ikke kommer til enighet vil vårt lønnsoppgjør i Bane NOR bli forsinket. Med ramme for oppgjøret menes helt konkret en gjennomsnittlig prosentvis lønnsøkning for arbeidstakerne.
 3. I april starter vårt lønnsoppgjør i Bane NOR. Lokalt må vi først også forhandle om en ramme for oppgjøret (rammen vår kan i prinsippet bli større eller mindre enn frontfagsrammen). Vi må også bli enige om prinsipper / kriterier for lønnsøkning, samt overheng og glidning som skal gjelde for vårt lønnsoppgjør. Dette er en viktig del av forhandlingen som i verste fall kan begrense vårt spillerom vesentlig.
 4. Videre forhandler vi om lønnsøkning i de de ulike gruppene. Så lenge Norsk toglederforening organiserer flertallet av de ansatte innen togledergruppene er det vår jobb å ta føringen i disse forhandlingene. Vårt mål er uansett alltid at våre grupper skal tangere eller overgå frontfagsrammen for oppgjøret. Det er dette som sikrer oss en anstendig lønnsdannelse over tid.
 5. Norsk toglederforening forhandler også lønn på individnivå for alle våre medlemmer som er individuelt lønnsfastsatt. Her er det alltid vårt mål at vi skal komme best mulig ut. Det er veldig viktig for Norsk toglederforening at toglederkompetansen verdsettes riktig i Bane NOR.
 6. Lønnsoppgjøret kvalitetssikres og effektueres. Her går vi møysommelig igjennom listene og kvalitetssikrer at alle våre medlemmer får riktig lønnsøkning i oppgjøret.

Lønnskrav

Vi tar i mot lønnskrav hele året fra både enkeltmedlemmer og grupper. Det er likevel slik at kravene ikke kommer til særlig nytte utenom selve lønnsoppgjørene. Derfor er gjerne effekten og nytten av et lønnskrav som oftest best om det sendes inn i forkant av et lønnsoppgjør. Vi sender alltid ut påminnelse når tiden er inne for å sende oss lønnskrav.

For medlemmer som er individuelt lønnsfastsatt minner vi om at det er viktig å gjennomføre lønnssamtale med nærmeste leder. Les avsnittet under for nærmere tips og detaljer om dette.

Nøkkelord

Mellomoppgjør: Gjennomføres hvert oddetallsår. Det forhandles kun om lønn.

Hovedoppgjør: Gjennomføres hvert partallsår. Forhandles om lønn og overenskomst.

Frontfaget: Konkurranseutsatt industri. Frontfagsmodellen i Norge skal sikre kontrollert lønnsvekst i samfunnet som konkurranseutsatt industri vil tåle.

Ramme for oppgjør: En konkret prosentvis gjennomsnittlig lønnsøkning for arbeidstakerne.

Overheng: Lønnstillegg har virkning i 12 mnd. Når lønnstillegg gis i april ett år, har det virkning også i januar, februar, mars det neste år. Overhenget kommer til fradrag fra rammen for oppgjøret i året etter, og er de facto penger som allerede er brukt opp.

Glidning: Lønnsvekst som skjer (delvis ukontrollert) gjennom året. F.eks. nyansettelser, lokale lønnsjusteringer, ansiennitetsopprykk etc. Glidning kommer til fradrag fra rammen for neste års lønnsoppgjør.

Individuell lønn

Informasjon rettet særlig mot de av våre medlemmer som er individuelt avlønnet.

For Norsk toglederforening er det svært viktig at toglederkompetansen er høyt verdsatt i Bane NORs interne arbeidsmarked.

Etter at arbeidsgiver tilbyr deg en ny jobb (som er individuelt avlønnet) oppstår det en viktig forhandlingsarena hvor du i beste fall kan forbedre både lønn og vilkår som følger stillingen.

Er du i tvil, så er du ikke i tvil! Ta alltid kontakt med oss hvis det er noe du lurer på eller trenger å diskutere.

Vår individuelle lønnspolitikk

For Norsk toglederforening er det svært viktig at toglederkompetansen er høyt verdsatt i Bane NORs interne arbeidsmarked. Toglederkompetansen skal være ettertraktet, og togledere ansatt i leder- eller administrative stillinger skal alltid ligge i et lønnsmessig toppsjikt. For å oppnå dette gir vi deg som medlem alltid støtte og bistand i den grad du ønsker det ved bytte av jobb – og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at du skal få gode individuelle lønnsoppgjør i den tiden du er ansatt i stillingen. Norsk toglederforening jobber også kontinuerlig med å påvirke ledere og HR slik at de forstår viktigheten av å avlønne våre medlemmer høyt. Vi ser at dette over tid har gitt gode resultater for oss og våre medlemmer.

Din mulighet til å påvirke lønn

Din første og beste anledning til å påvirke egen lønn skjer ved ansettelse i stillingen. Etter at arbeidsgiver tilbyr deg en ny jobb (som er individuelt avlønnet) oppstår det en viktig forhandlingsarena hvor du i beste fall kan forbedre både lønn og vilkår som følger stillingen. Arbeidsgiver har med sitt tilbud fortalt at de ønsker deg og din kompetanse i den aktuell stillingen, og din jobb blir å forsøke og forbedre lønn og vilkår som følger stillingen. Det er viktig å merke seg at disse forhandlingene må skje overfor budsjettansvarlig leder. HR alene derimot har som hovedregel hverken myndighet til (eller ønske om) å forbedre lønnsvilkårene i en stilling.

For å best posisjonere ditt lønnsmessige krav bør du forsøke å undersøke hva som kan være riktig lønnsnivå ved å snakke med andre ansatte på enheten hvor du søker jobb, samt ta kontakt med din tillitsvalgt. Det er viktig å huske at hver ekstra krone du klarer å få med deg i din nye startlønn vil følge deg så lenge du jobber i den aktuelle stillingen. Ved dog obs på at det ofte kan være vanskelig å forhandle lønn ved jobbytte mellom divisjonene i Bane NOR. Dette fordi bedrifter ofte avtaler å ikke overby hverandre i det interne arbeidsmarkedet.

Ytterligere informasjon om hvordan man forhandler lønn og betingelser i forbindelse med bytte av jobb kan du finne ved å laste ned følgende dokument (kommer).

Lønnssamtale

For å påvirke din egen lønnsutvikling mens du er i en stilling er det viktig å opprettholde et godt forhold til leder og levere gode resultater underveis (aller helst i henhold til avtale med leder). Benytt gjerne passende anledninger til å avtale leveransemål med leder som du kan oppnå. Dette kan senere utgjøre viktige knagger for påfølgende lønnssamtaler og lønnskrav. Din leder skal uoppfordret innkalle til lønnssamtale hvert år, men hvis det ikke skjer så kan du naturligvis be om slik samtale. At du tar initiativ og viser at du er opptatt av lønn er utelukkende positivt og sender signaler til leder om at du forstår din egen verdi. For Bane NOR er det desidert viktigste formålet med vårt lønnssystem å sikre at de kan rekruttere og beholde personale med kritisk kompetanse.

Lønnskrav

Norsk toglederforening sender i forkant av lønnsoppgjørene ut påminnelse om å sende oss lønnskrav. Selv om du ikke sender oss ditt lønnskrav, så vil vi likevel forhandle lønn på dine vegne. Fordelen ved å sende inn lønnskrav til oss er at du får trening i å argumentere riktig om lønn, og at vi får bedre og mer vektige argumenter å bruke overfor arbeidsgiver dersom vi underveis i forhandlingene ikke er enige i lønnsvurderingen som arbeidsgiver har foretatt.

Ta kontakt!

Er du i tvil, så er du ikke i tvil! Ta alltid kontakt med oss hvis det er noe du lurer på eller trenger å diskutere. Som dine tillitsvalgte er det vår jobb å gi deg støtte og hjelp i alle faser av arbeidslivet – selvfølgelig også ved ansettelse i ny stilling. Og glem for all del ikke at også Norsk toglederforenings leder har erfaring og kompetanse innen forhandlinger, og kan være en viktig og verdifull ressurs for deg som er kun en telefonsamtale unna.